Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 64448ARCHIWALNE z dnia 20.06.2020 r.

 • Oferty do
  27

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: Zamówień publicznych

w Wydziale Organizacyjno-PrawnymMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

-

Adres urzędu:

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79,
60-529 Poznań

WARUNKI PRACY

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, – Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich, – Budynek wyposażony w windę osobową, – Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku , - Dostępność światła dziennego oraz sztucznego, - Zagrożenie korupcją, - Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - Stres związany z obsługą klienta zewnętrznego,

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Regionalnej Dyrekcji, w szczególności tworzenie rocznego planu zamówień publicznych, przygotowywanie propozycji składu komisji przetargowych oraz współpraca z innymi wydziałami w celu zapewnienia zgodnej z prawem realizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Publikowanie ogłoszeń o postepowaniach w zakresie zamówień publicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Opisywanie faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych pod względem zgodności z prawem zamówień publicznych.
 • Koordynowanie prac związanych z infrastrukturą i wyposażeniem Regionalnej Dyrekcji, w tym wyposażenie w sprzęt, materiały i środki niezbędne do właściwego funkcjonowania według procedur zgodnych z Prawem zamówień publicznych.
 • Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez regionalną Dyrekcję, nadzorowanie ich terminowej realizacji oraz analizowanie, monitorowanie i kontrolowanie wykonania umów w celu realizacji zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Nadzór nad obiegiem umów.
 • Koordynowanie złożenia wniosków i zawierania umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także monitorowanie ich wykonania.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
 • znajomość przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych,
 • umiejętność wykładni przepisów prawa i zastosowania ich w praktyce,
 • znajomość ustaw Kodeks cywilny, Kodeks postepowania administracyjnego, Ustawa o służbie cywilnej,
 • obsługa komputera w zakresie MS Office,
 • umiejętność pracy w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • samodzielność, kreatywność i inicjatywa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w służbie cywilnej,
 • Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na pzoiomie komunikatywnym,
 • znajomość przepisów ustawy kodeks spółek handlowych,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • umiejętność samodzielnego przygotowywania projektów umów,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających studia podyplomowe z zamówień publicznych,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.06.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu,
  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79,
  60-529 Poznań

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 61 628-12-61, e-mail: iod.poznan@rdos.gov.pl,
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: -
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej - nie ma możliwości zatrudnienia na podstawie mianowania.
Na kopercie prosimy podać numer ogłoszenia.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalfikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną .

W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne komisja dokonuje analizy merytorycznej dokumentów aplikacyjnych i w wyniku preselekcji wyłania kandydatów najbardziej odpowiadających wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, do kolejnych etapów naboru.

Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Prosimy o składanie dokumentów w języku polskim.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1178

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Udostępnił: Monika Bartkowska

Komórka organizacyjna: Wydział Budżetu i Finansów

Wprowadzono: 20.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×