Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 53706ARCHIWALNE z dnia 06.09.2019 r.

 • Oferty do
  25

  września

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent prawno-administracyjny

w Wydziale do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół; znak sprawy: WAF.210.29.2019Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Plac Wolności 18

Adres urzędu:

ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

WARUNKI PRACY

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, - wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami, miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych, - stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego, - budynek wyposażony jest w windę osobową i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw w zakresie postępowań kwalifikacyjnych o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz odwołań od decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
 • prowadzenie spraw dotyczących sieci szkół/placówek, w tym wydawania opinii na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby prawnej lub osoby fizycznej
 • prowadzenie spraw dotyczących nadania nauczycielom tytułu honorowego profesora oświaty, medali i odznaczeń oraz przyznania nagród
 • prowadzenie spraw dotyczących wykonywania zadań wynikających z systemu informacji oświatowej (SIO) w zakresie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nadanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz obsługa narzędzia monitorującego proces likwidacji/przekształceń szkół i placówek
 • prowadzenie spraw dotyczących wykonywania zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych
 • wykonywanie zdań dotyczących wydawania opinii w sprawie spełniania warunków określonych w ustawie przez szkołę niepubliczną
 • wykonywanie zadań dotyczących wyrażania zgody przez kuratora oświaty na zatrudnienie nauczycieli niemających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami do realizacji zajęć edukacyjnych w szkołach
 • prowadzenie spraw w zakresie wydawania, na wniosek osoby prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego lub fizycznej, opinii w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia na założenie szkoły, przedszkola lub placówki publicznej, oraz w sprawie założenia niepublicznych placówek, o których mowa w ustawie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: powyżej roku w obszarze lub powyżej 4 lat w administracji; doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub jednostkach systemu oświaty lub obsłudze prawnej tych podmiotów
 • znajomość przepisów prawa oświatowego w zakresie realizowanych zadań
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz służby cywilnej
 • biegła znajomość pakietu biurowego Ms Office i systemu informacji prawnej LEX/Legalis
 • znajomość technik biurowych oraz w zakresie IT
 • zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność redagowania pism urzędowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.09.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Kościuszki 93
  61-716 Poznań
  pok. 339 - budynek B - Kancelaria

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, adres e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych administratora danych innemu podmiotowi
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: administrator danych nie przewiduje możliwości powierzenia przetwarzania innemu podmiotowi
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

-   do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
-   list motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia oferty,
-   wymagane oświadczenia kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem
i datą sporządzenia,
-   kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną lub pocztową,
-   oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia do urzędu),
-   oferty kandydatów, z którymi nie można nawiązać stosunek pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej, możliwe są do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
-   oferty kandydatów, z którymi można nawiązać stosunek pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia stanowiska przez wybranego kandydata,
-   przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3373,81 - 3392,98
-   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 780 386 018
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2539

Wytworzył/odpowiada: Wielkopolski Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Udostępnił: Mariola Robaszyńska

Komórka organizacyjna: Wydział Administracyjno-Finansowy

Wprowadzono: 06.09.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×