Archiwum Państwowe w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 51600ARCHIWALNE z dnia 26.07.2019 r.

 • Oferty do
  9

  sierpnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Nabór otwarty dla cudzoziemców

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

konserwator archiwalny

Pracownia Konserwacji Materiałów ArchiwalnychMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Poznaniu
ul. 23 Lutego 41/43
60-967 Poznań

WARUNKI PRACY

- praca w siedzibie Archiwum Państwowego w Poznaniu; - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (kurz, pył archiwalny, zagrożenie mikrobiologiczne), praca wymagająca wysiłku fizycznego; - narzędzia i materiały pracy: sprzęt i materiały do konserwacji, zestaw komputerowy; - budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

ZAKRES ZADAŃ

 • Naprawa akt i dokumentów (w tym prace introligatorsko-renowacyjne), wykonywanie specjalistycznych zabiegów konserwatorskich oraz przygotowanie dokumentów do digitalizacji;
 • Monitorowanie i dokumentowanie warunków przechowywania materiałów archiwalnych w magazynach archiwalnych;
 • Tworzenie dokumentacji konserwatorskich oraz wykonywanie ekspertyz;
 • Przygotowywanie materiałów archiwalnych do odkwaszania i innych zabiegów zabezpieczających;
 • Organizacja własnych prac konserwatorskich oraz udział w pracach zespołowych;
 • Udzielanie konsultacji konserwatorskich zainteresowanym instytucjom i osobom.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: Praca na podobnym stanowisku
 • Predyspozycje do prac manualnych;
 • Odpowiedzialnośc, samodzielność;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność, umiejetność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe Wykształcenie: wyższe -dyplomowany konserwator dzieł sztuki w zakresie zabytków papieru i skóry
 • doświadczenie zawodowe: Doświadczenie przy realizacji prac konserwatorskich materiałów archiwalnych
 • Wiedza z zakresu metod i technik konserwatorskich.;
 • Umiejętność konserwacji papieru i skóry;
 • Obsługa komputera, urzadzeń i programów biurowych;
 • Znajomość zasad funkcjonowania archiwów państwowych
 • Prawo jazdy kategorii B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie prawa jazdy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.08.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Poznaniu
  ul. 23 Lutego 41/43
  60-967 Poznań

  z dopiskiem "nabór na stanowisko konserwatora archiwalnego"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danychosobowych nie będzie możliwy udział w naborze.Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43, 60-967Poznań archiwum@poznan.ap.gov.plKontakt do inspektora ochrony danych: iod@poznan.ap.gov.plCel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnejInformacje o odbiorcach danych: Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43, 60-967 Poznańarchiwum@poznan.ap.gov.plOkres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbiecywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyborukolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tegosamego stanowiska)Uprawnienia:prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lubograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a takżeprawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowyadministratora danych, podany powyżejprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoPodstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODOInne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będąteż profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.Proces naboru będzie się składał z II etapów:etap I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu,etap II - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzeniu podlegać będzie wiedza i doświadczeniewskazane w ogłoszeniu.Archiwum dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego testu wiedzy oraz rozmowy Dyrektora APP zkandydatami.Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie postępowania związanego z naborem telefonicznielub za pomocą poczty elektronicznej.Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty wArchiwum).Dokumentów nie odsyłamy.Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu AP w Poznaniu: 61 852-46-01 wew. 29.
Archiwum jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 5879

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Udostępnił: Henryk Krystek

Komórka organizacyjna: dyrektor

Wprowadzono: 26.07.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×