Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 60271ARCHIWALNE z dnia 29.01.2020 r.

 • Oferty do
  10

  lutego

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: nadzoru nad organami gmin w zakresie ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 11/20Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

ul. Kościuszki 95

Adres urzędu:

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

WARUNKI PRACY

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych • zadania wykonywane w siedzibie urzędu, z uwagi na rozmieszczenie urzędu w kilku budynkach na terenie miasta nie wyklucza się pracy poza siedzibą urzędu • stanowisko znajduje się na I piętrze budynku biurowego • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację • klatka schodowa ze stromymi schodami, z poręczami • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe • budynek zabytkowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych Pracownikom oferujemy: • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę • dodatek stażowy • dodatkowe wynagrodzenie roczne • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych) • dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego • pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta • ruchomy system czasu pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach: ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska - w przypadku wniosków o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji organu gminy oraz o wznowienie postępowań zakończonych ostatecznym rozstrzygnięciem Wojewody Wielkopolskiego; rejestracji zdarzeń stanu cywilnego dotyczących: rozpatrywania wniosków o wyrażanie zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza urząd stanu cywilnego, unieważniania aktów stanu cywilnego oraz przygotowanie projektów stosownych rozstrzygnięć, (postanowień i decyzji administracyjnych)
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w sprawach z zakresu ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska dotyczących rozpatrywania: odwołań od decyzji organów gmin i zażaleń na postanowienia organów gminy, w tym współpraca z organami gmin i innymi instytucjami (np. policją, prokuraturą, sądem) w celu dokonania pełnej i wyczerpującej analizy sprawy, oraz przygotowanie projektów stosownych rozstrzygnięć (postanowień i decyzji administracyjnych)
 • rozpatrywanie ponagleń na bezczynność lub przewlekłość organów gminy oraz przygotowanie projektów stosownych rozstrzygnięć (postanowień)
 • sporządzanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczne postanowienia i decyzje Wojewody Wielkopolskiego oraz projektów skarg kasacyjnych na orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawach z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, udostępniania danych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska w celu zajęcia stanowiska i przedstawienia słuszności podjętego rozstrzygnięcia
 • realizacja zadań dotyczących nadzoru nad organami gmin w zakresie realizacji zadań administracji rządowej zleconych ustawą Prawo o zgromadzeniach oraz określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie wyboru ławników do sądów okręgowych i rejonowych
 • sporządzanie stanowisk, informacji, analiz i sprawozdań w sprawach z zakresu ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska w celu przekazania organom gmin i/lub Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwu Cyfryzacji oraz udzielanie bieżącej informacji i instruktarzu w przedmiotowym zakresie pracownikom urzędów gmin
 • współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz Policją w zakresie informowania rodzin o zgonie/hospitalizacji lub zatrzymaniu obywateli polskich poza granicami Polski

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Kodeks karny – Cześć ogólna, Rozdział XXVI, ustawy Kodeks cywilny – Księga druga - Tytuł IV, ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • asertywność i umiejętność argumentacji
 • umiejętność nawiązywania relacji i skutecznej komunikacji
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność nawiązywania relacji i skutecznej komunikacji
 • znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i łagodzenia postaw roszczeniowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.02.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA ONLINE DOSTĘPNEJ NA STRONIE:
  www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

  Dokumenty można również składać osobiście lub przesyłać na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  Punkt Informacyjny w holu Urzędu
  (z podaniem w ofercie nr ref. 11/20)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WUW pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

APLIKUJ NA TO STANOWISKO ONLINE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3500-3600 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3321

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Udostępnił: Tomasz Mysłowski

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Wprowadzono: 29.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×