Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 63441ARCHIWALNE z dnia 22.05.2020 r.

 • Oferty do
  05

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

w Wydziale KontroliMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

i teren województwa wielkopolskiego

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych w Poznaniu
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- przeprowadzanie kontroli artykułów rolno-spożywczych na terenie województwa wielkopolskiego,
- praca w siedzibie urzędu,
- praca w terenie,
- wyjazdy służbowe,
- szkolenia.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- siedziba urzędu - III piętro, brak windy,
- podróże służbowe z wykorzystaniem samochodu służbowego, prywatnego pojazdu używanego do celów służbowych lub transportu publicznego,
- praca przy komputerze.

Inne: brak.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrola artykułów rolno-spożywczych w produkcji i w obrocie oraz warunków ich składowania i transportu
 • Kontrola artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy
 • Ocena i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - na wniosek przedsiębiorcy

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie w zakresie towaroznawstwa i przetwórstwa żywności, technologii produkcji artykułów rolno-spożywczych lub pokrewne
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie towaroznawstwa i przetwórstwa żywności, technologii produkcji artykułów rolno-spożywczych lub pokrewne
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.06.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
  ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań wi_poznan@ijhars.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: a.tomecki@wijhars.poznan.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: dane mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Oferty niekompletne, niespełniające wymagań formalnych lub dostarczone/przesłane po terminie składania dokumentów (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000,00 zł.
Dodatkowe informacje: tel.: 61 851 03 45.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1462

Wytworzył/odpowiada: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Udostępnił: Mateusz Dmyterko

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 22.05.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×