Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 57804ARCHIWALNE z dnia 23.11.2019 r.

 • Oferty do
  29

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: ochrony informacji niejawnych

w Zespole Przetwarzania Informacji Niejawnych Wydziału Wywiadu Kryminalnego Zarządu w PoznaniuMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

60-844 Poznań,
ul. Kochanowskiego 3

Adres urzędu:

00-463 Warszawa,
ul. Podchorążych 38

WARUNKI PRACY

- naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - przy wejściu do budynku oraz w budynku brak windy, brak podjazdów wewnątrz budynku, - zagrożenie naciskami grup przestępczych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie i rozliczanie urządzeń ewidencyjnych dokumentów niejawnych Zarządu w Poznaniu CBŚP; przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych oznaczonych wszystkimi klauzulami tajności oraz technicznych nośników informacji niejawnych,
 • sprawowanie bieżącej kontroli nad postępowaniem funkcjonariuszy i pracowników Zarządu z dokumentami niejawnymi oraz sprawdzanie i weryfikowanie prawidłowości oznaczania dokumentów i materiałów niejawnych otrzymanych i wysyłanych,
 • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym materiałów archiwalnych przed przekazaniem do archiwum oraz dokumentów niearchiwalnych kategorii BC i sporządzanie protokołów brakowania; rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy, przeniesienia lub delegowania do służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej albo delegowania do służby lub pracy poza Policją,
 • dokonywanie zmian lub zniesienia klauzuli tajności określonych dokumentów,
 • współuczestniczenie w pracach komisji do zniszczenia materiałów niejawnych umieszczonych na nośnikach informacji niejawnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • 2 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu metod i form pracy kancelaryjno-biurowej
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.11.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Centralne Biuro Śledcze Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  00-463 Warszawa,
  ul. Podchorążych 38
  z dopiskiem w liście motywacyjnym "inspektor/Poznań"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CBŚP

- KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

 

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji z siedzibą w Warszawie (00-463) ul. Podchorążych 38, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150, bip.kgp.policja.gov.pl)

2. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji sprawuje inspektor ochrony danych osobowych CBŚP:

- adres: 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38,

- e-mail: iod@cbsp.policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

W Centralnym Biurze Śledczym Policji dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. W szczególności dane przetwarza się:

- w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO);

- w celach związanych z realizacją Pani/Pana wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych. (Podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust 1 lit. a RODO);

- w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, czy też funkcjonującego stosunku służbowego jeżeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy (stosunku służbowego) zawartej z Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. b RODO).

- W celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

Dane będą przetwarzane adekwatnie do celów przez okres wynikający bezpośrednio z przepisów prawa, niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Następnie po zakończaniu sprawy zostaną przekazane do Archiwum. Okres archiwizacji jest zależny od zakwalifikowania konkretnej sprawy i przewidzianego prawem czasu na jej przechowywanie w Archiwum. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określają odpowiednie przepisy prawa.

4. Przekazywanie i udostępnianie danych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Realizacja praw osób, których dane są przetwarzane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- wniesienia żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych.

Nadmienić należy, że w przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawa UE bądź prawa krajowego, żądanie usunięcia danych, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania nie będą skuteczne.

W wymienionych przypadkach nie jest bowiem rozpatrywany interes stron, ale nadrzędnym argumentem jest obowiązek wykonania przepisu prawa.

W przypadku, kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych bądź wykonanie zawartej umowy, odmowa ich podania spowoduje odstąpienie od tych czynności oraz/lub brak możliwości ich wykonania.

W przypadku, kiedy dane przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, odmowa ich podania może spowodować skutek prawny właściwy dla konkretnie dla prowadzonej sprawy.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych ani profilowanie.

7. Dane osobowe przetwarzane będą na czas niezbędny do prowadzenia naboru na stanowisko z zastrzeżeniem, że w przypadku naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej dane osobowe mogą być powtórnie przetwarzane jeżeli powstanie możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, przy konieczności obsadzenia tego samego stanowiska.

8. W związku z aplikowaniem na stanowisko na którym praca zawiązana jest przetwarzaniem informacji niejawnych Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji na podstawie art. 21 - 41 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w celu dopuszczenia do pracy na takim stanowisku może za zgodą kandydata do pracy pobierać oraz przetwarzać inne dane osobowe konieczne do wydania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do przetwarzania informacji niejawnych o określonej klauzuli.

9. Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zatrudnienie nowego pracownika w Centralnym Biurze Śledczym Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta CBŚP ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.cbsp.policja.gov.plLiczba odwiedzin: 2423

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Udostępnił: Lech Depa

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 23.11.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×