Komenda Miejska Policji w Lesznie

Ogłoszenie o naborze nr 63656ARCHIWALNE z dnia 30.05.2020 r.

 • Oferty do
  09

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: prezydialnych

w Wydziale Zaopatrzenia, Kadr i SzkoleniaMiejsce wykonywania pracy:

Leszno

Adres urzędu:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LESZNIE
ul. 17-go Stycznia 8
64-100 Leszno

WARUNKI PRACY

- praca biurowa
- praca przy komputerze
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- pernamentna obsługa klientów zewnętrznych
- praca na I piętrze budynku
- podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, drukarka, fax, telefon

ZAKRES ZADAŃ

 • Ewidencjowanie korespondencji wpływającej do Komendy.
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do dekretacji i podpisu kierownictwu Komendy.
 • Realizowanie całokształtu zagadnień związanych z rejestracją wpływu, wypływu i obiegu dokumentacji w sposób terminowy i należyty w opraciu o obowiązujące przepisy prawne.
 • Prowadzenie ewidencji aktów prawnych wydawanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie.
 • Gromadzenie, rozpowszechnianie, udostępnianie i aktualizowanie zbiorów obowiązujących aktów prawnych resortowych i pozaresortowych.
 • Prowadzenie zbioru protokołów zdawczo-odbiorcych spraw i dokumentów oraz uczestniczenie w komisjach zdawczo-odbiorczych.
 • Realizowanie spraw o charakterze ogólno- organizacyjnym zleconych przez kierownictwo Komendy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w pracy biurowej
 • Dobry poziom umiejętności w zakresie obsługi komputera, szczególnie w zakresie pakietów biurowych w tym arkuszy kalkulacyjnych
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Komunikatywność i kreatywność
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata i 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KMP w Lesznie)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych /Dz.U. z 2019 poz. 742/
 • Podanie o pracę
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne"
 • Kopie świadectw pracy potwierdzających okresy poprzedniego zatrudnienia
 • Kopie dokuemtnów potwierdzających inne kwalifikacje

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.06.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LESZNIE
  ulica 17-go Stycznia 8
  64-100 Leszno

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Lesznie z siedzibą w Lesznie przy ulicy 17-go Stycznia 8.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 64-100 Leszno ul. 17-go Stycznia 8, e-mail: iod.leszno@po.policja.gov.pl. Dane inspektora ochrony danych osobowych na stronie KMP w Lesznie.
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko - na podstawie ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek).
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 5231473.
2. Kandydaci aplikujący na stanowisko winni podać numer telefonu kontaktowego.
3. Zakwalifikowane osoby zostaną telefonicznie zaproszone do osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Dokumenty należy składać w opisanej kopercie.
5. Oświadczenia składane w aplikacji muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
6. List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu oraz musi być opatrzony własnoręcznym podpisem.
7. Dokumenty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do siedziby Komendy przy ulicy 17-go Stycznia 8 w Lesznie pozostawiając w punkcie recepcyjnym.
8. Oferty niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
10. Wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wnosi: 2641,55 plus dodatek z tytułu wysługi lat.
11. Metody/ techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna.
12. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1521

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Lesznie

Udostępnił: Renata Piotrowiak

Komórka organizacyjna: Wydział Zaopatrzenia, Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 30.05.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×