Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Ogłoszenie o naborze nr 64393ARCHIWALNE z dnia 19.06.2020 r.

 • Oferty do
  29

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: finansowych

Sekcja FinansówMiejsce wykonywania pracy:

Kępno

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
ul. Broniewskiego 12
63-600 Kępno

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
ul. Broniewskiego 12
63-600 Kępno

WARUNKI PRACY

• praca o charakterze administracyjno – biurowym w siedzibie urzędu w jednozmianowym systemie codziennym w godz. 7.30 – 15.30, • wyjazdy służbowe w ramach narad szkoleniowych, odpraw itd., • oświetlenie naturalne i sztuczne, • obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, • narzędzia i materiały pracy- komputer, kserokopiarka, drukarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe, • stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku, • obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, występują utrudnienia dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach – brak windy. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, oświetlenie naturalne i sztuczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • naliczanie uposażeń, wynagrodzeń oraz innych należności wynikających z pozostawania w stosunku służbowym strażaków PSP oraz pracowników cywilnych,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
 • obliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i prowadzenie dokumentacji wypłat wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie rejestru faktur i rachunków,
 • współudział w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • obsługa bankowa i kasowa Komendy,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobku na podstawie aktualnego angażu,
 • współudział w dekretowaniu i księgowaniu operacji finansowych,
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku związanym z finansami, rachunkowością lub ekonomią
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy na stanowiskach administracyjno – biurowych w administracji publicznej o podobnym zakresie zadań
 • znajomość przepisów: ustawa o PSP, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, kodeks postępowania administracyjnego, a także przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • znajomość przepisów ubezpieczeń ZUS,
 • znajomość zasad obiegu dokumentów w administracji,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków, samodzielność, obowiązkowość,
 • wysoka kultura osobista, sumienność, rzetelność, i odpowiedzialność,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku związanym z realizacją spraw finansowych oraz organizacyjnych w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • obsługa programu: PŁATNIK,
 • znajomość komputerowych systemów finansowych m.in. Płace autorstwa firmy FORTECH Sp. z o.o.,
 • kursy i szkolenia z dziedziny finansów, rachunkowości lub ekonomii.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • życiorys i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wyników
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.06.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać w sekretariacie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie,
  ul. Broniewskiego 12, 63-600 Kępno lub przysłać pocztą w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Nabór do KSC”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

·       Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie z siedzibą przy ul. Broniewskiego 12 ,63-600 Kępno.

·       Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: http//psp.wlkp.pl/iod , tel. 612220585.

·       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

·       Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

·       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów
o archiwizacji

Uprawnienia:
1.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.    prawo do usunięcia danych osobowych; żądanie realizacji tych praw należy przesłać
w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:
1.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.    art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

·       Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym
 z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne,
a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.

·       Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

•   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%
•   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
•   Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.
•   Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
•   W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
•   Rekrutację prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kępnie. Nabór odbędzie się w trzech etapach:
I etap: weryfikacja wymaganych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym
II etap: sprawdzian wiedzy teoretycznej w postaci testu
III etap: rozmowa kwalifikacyjna

•   Informacje o wynikach poszczególnych etapów zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie KP PSP w Kępnie i Biuletynie Informacji Publicznej Komendy. W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
•   Zatrudnienie w II półroczu 2020 r.
•   Przewidywane wynagrodzenie min. 2600 zł + dodatek za wysługę lat (5%-20%)
Poszczególne etapy naboru odbędą się z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązujących
w danym dniu przepisów o zapobieganiu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 77 17 700.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1740

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Udostępnił: Anna Tomalik

Komórka organizacyjna: Sekcja Finansów

Wprowadzono: 19.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×