Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 45090ARCHIWALNE z dnia 26.03.2019 r.

 • Oferty do
  1

  kwietnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: egzekucji administracyjnej i likwidacji towarów

w Dziale Egzekucji Administracyjnej i Likwidacji Towarów (SEE) w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w KaliszuMiejsce wykonywania pracy:

Kalisz

Adres urzędu:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu
ul. Wrocławska 12
62-800 Kalisz

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą urzędu – w terenie, - praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • praca wykonywana w budynku urzędu oraz poza siedzibą urzędu, • budynek urzędu częściowo jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (budynek na zewnątrz przy wejściu posiada windę, salę obsługi oraz toaletę przystosowaną do osób niepełnosprawnych ), • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych, • narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w celu doprowadzenia do wykonania obowiązków,
 • poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych w celu prowadzenia skutecznej egzekucji,
 • badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych, zarządzeń zabezpieczenia i innych dokumentów zabezpieczenia oraz dopuszczalności prowadzenia egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia w celu prowadzenia egzekucji zgodnie z przepisami prawa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów z zakresu zadań realizowanych przez komórkę.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • dokładność systematyczność,
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972r.,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – PUS- w Kaliszu – SEE-11 (zastępstwo)”.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dla kandydatów do pracy w służbie cywilnej:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul.  Dolna Wilda      80 A,  61-501 Poznań  (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail:kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl).

2. W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem      telefonu: 61 858 6173 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

4.  Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa.

5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
     z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego      kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

6. Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji     Skarbowej oraz stosownych przepisów wykonawczych.

7. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pani/Pan     udział. Dane dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu będą wykorzystane do przekazania Pani/Panu informacji     dotyczącej naboru.

8. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje     upoważnione z mocy prawa.

9. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
    w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze     do korpusu służby cywilnej.

10.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,      prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez       wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

     gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie      danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12.Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3086,27 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Konieczność opatrzenia własnym podpisem życiorysu / cv, listu motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej - w-poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 768 20 51 lub 62 768 18 60Liczba odwiedzin: 1775

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Udostępnił: Grażyna Dobrowolska

Komórka organizacyjna: IZK1

Wprowadzono: 26.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×