Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu

Ogłoszenie o naborze nr 29806ARCHIWALNE z dnia 30.06.2018 r.

 • Oferty do
  11

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy informatyk

KomendaMiejsce wykonywania pracy:

Kalisz

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
62-800 Kalisz
Plac Św. Józefa 5

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca o charakterze administracyjno-biurowym; - praca w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym dniu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy; - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; - praca jest związana z częstymi kontaktami z użytkownikami wewnętrznymi sieci komputerowych; - konieczność przemieszczania się po terenie urzędu; - nieliczne krajowe podróże służbowe. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku; - budynek wielokondygnacyjny - brak usprawnień architektonicznych dla osób dysfunkcyjnych oraz niepełnosprawnych (brak w budynku windy oraz pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych); - narzędzia i materiały pracy: serwer, urządzenia sieciowe, komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, telefon, urządzenia biurowe; - oświetlenie: naturalne i sztuczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • zapewnienie właściwej gospodarki, rotacji i napraw bieżących oraz obsługi technicznej sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu wojskowej komendy uzupełnień
 • współpraca z Oddziałem Gospodarczym w zakresie zabezpieczenia w materiały eksploatacyjne oraz prowadzenie ich ewidencji
 • udzielanie pomocy użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą sieci i systemów
 • dbanie o właściwą eksploatację, stan techniczny oraz ukompletowanie sprzętu informatycznego i oprogramowania
 • administrowanie siecią jawną LAN
 • zarządzanie treściami na portalu Internetowym
 • opracowywanie cyklicznych meldunków i sprawozdań z działalności informatycznej
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z użytkownikami systemów informatycznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy na stanowisku informatyka
 • doświadczenie w administrowaniu sieciami LAN
 • bardzo dobra znajomość aplikacji biurowych, poczty
 • doświadczenie w zarządzaniu systemami z rodziny WINDOWS oraz WINDOWS SERVER
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie informatyczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • kurs komputerowy WINDOWS oraz WINDOWS SERVER
 • umiejętność obsługi programów graficznych (COREL oraz ADOBE PHOTOSHOP)
 • kurs administratora systemu teleinformatycznego
 • umiejętność lokalizowania i usuwania usterek sprzętu informatycznego
 • znajomość zagadnień łączności teleinformatycznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne"

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy /lub zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie tj. świadectwa, dyplomy ukończonych szkół
 • kopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.07.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Plac Św. Józefa 5
  62-800 Kalisz

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz tel. 261612804
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz tel. 261612828
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- pracownik będzie zobowiązany do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;
- oferty można składać osobiście w kancelarii jawnej w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą, mogą być również przesłane drogą elektroniczną po uprzednim zastosowaniu podpisu elektronicznego lub z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP;
- oferta powinna zawierać nazwę stanowiska oraz dane kontaktowe kandydatki/kandydata: numer telefonu, adres do korespondencji;
- warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie/dostarczenie w terminie wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń;
- proces naboru składa się z II etapów:
etap I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz wstępna selekcja ofert,
etap II - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzeniu podlegać będzie wiedza i doświadczenie wskazane w ogłoszeniu w formie wywiadu osobowego, pytań merytorycznych, testu pisemnego oraz sprawdzeniu praktycznych umiejętności konfiguracji oraz obsługi komputera i innych urządzeń informatycznych;
- osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu postępowania związanego z naborem;
- oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie urzędu, data nadania w formie elektronicznej lub data stempla pocztowego);
- nie przesyłać oryginałów dokumentów;
- dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy;
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
- wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku 2633,00 zł+dodatek za staż pracy (od 5% do 20%);
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261612832, 261612835, 261612842.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2888

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu

Udostępnił: Andrzej Grzywacz

Komórka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu

Wprowadzono: 30.06.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×