Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

Ogłoszenie o naborze nr 63404ARCHIWALNE z dnia 20.05.2020 r.

 • Oferty do
  15

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: ds. administracyjno-finansowych

w Zespole ds. administracyjno-finansowychMiejsce wykonywania pracy:

Gostyń

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
ul. Nad Kanią 136
63-800 Gostyń

WARUNKI PRACY

Praca w wymiarze 8 godz. od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 - 15.00 w siedzibie urzędu.
Praca biurowa z użyciem komputera (powyżej 4 godz. dziennie) i innych urządzeń biurowych.
Brak windy i podjazdów.
Brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Praca w godzinach nadliczbowych i/lub dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu.
Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu.

ZAKRES ZADAŃ

 • Ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • Obsługa poczty elektronicznej oraz e-puap.
 • Obsługa interesantów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 • Bieżąca organizacja pracy sekretariatu wraz z prowadzeniem terminarza spraw, przygotowaniem i obsługą spotkań oraz narad zewnętrznych i wewnętrznych, redagowanie pism.
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 • Prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych oraz prowadzenie miesięcznego rozliczenia zużycia paliwa.
 • Zaopatrywanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w potrzebne materiały biurowe oraz prowadzenie ewidencji ww. materiałów.
 • Opisywanie faktur dotyczących zakupu materiałów biurowych i usług.
 • Prowadzenie rejestru padłych sztuk zwierząt na podstawie zgłoszeń i przekazywanie ich do zakładu utylizacyjnego.
 • Uzgadnianie protokołów prób BSE z wynikami i sporządzanie sprawozdań z BSE sztuk padłych.
 • Przyjmowanie, sprawdzanie pod względem poprawności i rachunkowości dokumentów rozliczeniowych składanych przez Urzędowych Lekarzy Weterynarii w zakresie chorób zakaźnych. Sporządzanie na ich podstawie zestawień do naliczenia wynagrodzeń.
 • Prowadzenie zakładowej składnicy akt/archiwum zakładowego.
 • Obsługa zamówień publicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Wykształcenie: średnie lub wyższe.
 • Dobra znajomość obsługi komputera (Internet, poczta elektroniczna).
 • Dobra znajomość programów z pakietu MS Office (Word, Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Komunikatywność.
 • Rzetelność.
 • Odpowiedzialność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.06.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
  ul. Nad Kanią 136
  63-800 Gostyń

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii, email: ado@piwgostyn.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Joanna Wozińska, email: iod@piwgostyn.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2160

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

Udostępnił: Wioletta Chałas

Komórka organizacyjna: PLW

Wprowadzono: 20.05.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×