Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie o naborze nr 29976ARCHIWALNE z dnia 04.07.2018 r.

 • Oferty do
  16

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik służby liniowej

w Rejonie w Chodzieży Obwód Drogowy w Obornikach Oddziału GDDKiA w PoznaniuMiejsce wykonywania pracy:

Chodzież

Rejon w Chodzieży
ul. Łukowska 16, 64-600 Oborniki i na terenie działania Oddziału Poznań

Adres urzędu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju, • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, • trzynaste wynagrodzenie, • ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy, • skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych), • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe, • dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym, • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, • budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo

ZAKRES ZADAŃ

 • kierowanie pracą obwodu drogowego, dokonywanie odjazdów i przeglądów dróg w celu oceny stanu technicznego wszystkich elementów pasa drogowego oraz otoczenia drogi,
 • ustalanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, chroni pas drogowy i czuwa nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach,
 • przekazywanie i odbieranie pasa drogowego – koordynowanie pracą firm zewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zimowego utrzymania dróg,
 • współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych, dokonuje interwencyjnego oznakowania zdarzeń drogowego,
 • nadzór robót oraz udział w komisjach odbioru robót, wizyt lokalnych dotyczących robót wykonywanych na drogach ujętych zasięgiem obwodu drogowego,
 • nadzór nad przygotowaniem danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej i udział w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • koordynacja akcji zimowego utrzymania dróg poprzez pełnienie obowiązków dyżurnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe inżynierskie w specjalności drogowej lub budowlanej lub mostowej,
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w zakresie drogownictwie
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postepowania administracyjnego, Kodeks pracy, Ustawa o służbie cywilnej,
 • kompetencje kierownicze: zarządzanie personelem, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów,
 • umiejętność obsługi komputera – Pakiet MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w jednostkach administracji publicznej lub w zarzadzaniu projektami lub w kierowaniu zespołem
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administracyjnego przez dany Rejon,
 • sprawna organizacja pracy,
 • uprawnienia budowlane, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie oposiadaniu uprawnień budowlanych i przynależności do Okręgowej Izbt Inżynierów Budownictwa

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.07.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: Kierownik Służby Liniowej )

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy, niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 z późn.zm.) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu naboru a także przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie może uniemożliwić udział kandydatki/kandydata w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:
•   etap I- analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych,
•   etap II- test wiedzy,
•   etap III- rozmowy kwalifikacyjne

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 2.40

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres poznan.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (061) 86-46-318Liczba odwiedzin: 1637

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Izabela Grzybek

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 04.07.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×