Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 31076ARCHIWALNE z dnia 24.07.2018 r.

 • Oferty do
  6

  sierpnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

zastępca głównego księgowego

Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnychMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Lubelska 16
10-404 Olsztyn

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibą urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzinę na dobę. Praca samodzielna pod presją, wymagająca dobrej organizacji pracy z nierównomiernym natężeniem obowiązków służbowych, wymagająca przestrzegania określonych przepisami terminów realizacji i odporności na stres. Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym znajdującym się na parterze. Na piętro prowadzą schody - brak windy, przed budynkiem podjazd dla inwalidów, w siedzibie jednostki toaleta dla niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie bieżącej księgowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych dochodów i wydatków
 • dekretacja i księgowanie dokumentacji finansowo – księgowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • dokonywanie kontroli zgodności i kompletności operacji finansowych
 • prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych
 • dokonywanie analiz wykorzystywania środków budżetowych oraz wykonywania dochodów budżetowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • pełnienie obowiązków głównego księgowego w razie jego nieobecności
 • naliczanie wynagrodzeń i składek ZUS w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za płace

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe Osoba chętna do pracy musi spełniać jeden z poniższych wymagań: 1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości; 2) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości; 3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; 4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata na stanowisku w księgowości
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych i sprawozdawczości budżetowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, analitycznego myślenia oraz argumentowania
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • komunikatywność i umiejętność współpracy, kierowanie pracą zespołu
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • prawo jazdy kat. B
 • wiedza nt. struktury, funkcjonowania i zakresu zadań realizowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej
 • umiejętność obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, systemu Płatnik, programu finansowo-księgowego oraz bankowości elektronicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.08.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
  ul. Lubelska 16
  10-404 Olsztyn
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie ul. Lubelska 16 10-404 Olsztyn 089 533 14 11
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Jacek Białkowski e-mail: rodo@olsztyn.wiw.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora danych osobowych
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ul. Lubelska 16 10-404 Olsztyn
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą (wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie http://bip.olsztyn.piw.gov.pl)
CV i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem, osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego bądź wpływu do urzędu),
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-89) 533-14-11Liczba odwiedzin: 1453

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Udostępnił: Magdalena Tabaka

Komórka organizacyjna: Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Wprowadzono: 24.07.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×