Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 10700ARCHIWALNE z dnia 05.05.2017 r.

 • Oferty do
  15

  maja

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: rejestru zabytków

Wydziale ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych Oraz Rejestru Zabytków, Dokumentacji Zabytków i Informatyki - IZARMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
Podwale 1
10-076 Olsztyn

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 1. praca administracyjno – biurowa; 2. wyjazdy służbowe związane z udziałem w inspekcjach i kontrolach obiektów zabytkowych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy: 1. praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie), 2. ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, podjazdu, drzwi o odpowiedniej szerokości, 3. zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie.

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie postępowania administracyjnego, związanego z wpisem zabytku do rejestru zabytków, przeprowadzanie oględzin z pozyskiwaniem oraz gromadzeniem dokumentów i danych niezbędnych do prowadzenia tegoż postępowania, (w tym wszczęcie postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków, postanowienia w toku postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych, przygotowywanie decyzji wraz z załącznikami), sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności oraz ich podpisywanie;
 • pozyskiwanie oraz gromadzenie dokumentów i danych niezbędnych do prowadzenia postępowania administracyjnego, związanego ze skreśleniem zabytku z rejestru zabytków;
 • prowadzenie ksiąg rejestru zabytków;
 • digitalizacja rejestru zabytków;
 • prowadzenie wykazu zabytków wytypowanych do wpisu do rejestru (wnioskowanych przez właściciela i z urzędu);
 • wnioskowanie o ujawnienie w księdze wieczystej wpisu nieruchomości lub jej części do rejestru zabytków, a także wnioskowanie o ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym informacji o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków;
 • gromadzenie danych o regulacji stanów prawno – własnościowych zabytków, w tym zmian w sposobach ich użytkowania, rozpoznawania sposobu użytkowania i eksploatacji obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem. Wprowadzanie zmian w tym zakresie, w księgach rejestrowych oraz elektronicznej bazie danych;
 • przekazywanie informacji o wpisach zabytków do rejestru, obowiązkowych kopii dokumentacji dot. zabytków do właściwych instytucji;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie: konserwatorstwo i zabytkoznawstwo, ochrona dóbr kultury, architektura, architektura krajobrazu, historia sztuki, historia;
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • znajomość Prawa budowlanego;
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej;
 • znajomość rozporządzeń i innych aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • kursy, szkolenia bhp, p.poż
 • umiejętność organizowania pracy własnej i stosowania przepisów dotyczących organizacji i zadań Urzędu;
 • umiejętność oceny i analizy problemów i spraw w różnych aspektach;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, aparat fotograficzny, fax)
 • znajomość języka niemieckiego/angielskiego na poziomie podstawowym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.05.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Podwale 1
  10-076 Olsztyn

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie
w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń zawierających własnoręczny podpis aplikanta.
Lista osób spełniająca wymogi formalne zostanie udostępniona w siedzibie Urzędu oraz w BIP Urzędu na stronie internetowej www.bip.wuoz.olsztyn.pl.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/ kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.
Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu w terminie nie wcześniej niż 30 dni od zakończenia rekrutacji.
Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko Starszego inspektora ds. rejestru zabytków”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (89) 521-85-32.Liczba odwiedzin: 1957

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Udostępnił: Marzena Młody

Komórka organizacyjna: AD

Wprowadzono: 05.05.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×