Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 63452ARCHIWALNE z dnia 22.05.2020 r.

 • Oferty do
  1

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

w Wydziale Mobilizacji i UzupełnieńMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Wojewódzki Sztab Wojskowy
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn

Adres urzędu:

Wojewódzki Sztab Wojskowy
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn

WARUNKI PRACY

- praca siedząca w siedzibie urzędu; - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30; - narzędzia i materiały pracy - komputer; - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; - praca na II pietrze w budynku bez windy - budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - poruszających się na wózkach inwalidzkich - brak podjazdu do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja zadań w zakresie rekrutacji kandydatów do róznych form pełnienia czynnej służby wojskowej
 • Prowadzenie i bieżace aktualizowanie obowiązujacej ewidencji (bazy danych ) kandydatów do służby przygotowawczej i zawodowej
 • Prowadzenie i bieżace aktualizowanie obowiązującej ewidencji (bazy danych) wolnych stanowisk dla zołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych po zakończeniu słuzby przygotowawczej oraz do służby zawodowej
 • Sporządzanie refundacji na podstawie not księgowych i decyzji administracyjnych zołnierzom pełniacym słuzbę przygotowawczą
 • Sporządzanie obowiazującyh sprawozdań, zestawień, decyzji administracyjnych, analiz i innych dokumentów zwiazanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi
 • Opracowywanie rozkazów, wytycznych, decyzji administracyjnych i innych dokumentów związanych z zakresem wykonywanych obowiązków służbowych
 • Udział w opracowywaniu planów zasadniczych przedsięwzieć Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 • Udział w ćwiczeniach i treningach sztabowych oraz uczestnictwo w ich opracowywaniu
 • Udział w nadzorach służbowych w instytucjach wojskowych podległych i podporzadkowanych Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej lub wojskowej na podobnym stanowisku pracy;
 • Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postepowania sprawdzajacego
 • Znajomość przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Znajomość przepisów ustawy o słuzbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość aktów prawnych normujacych problematykę mobilizacyjną
 • Bardzo dobra umiejetność obsługi komputera (pakiet Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku administracji
 • staż pracy: co najmniej 2 lata w administracji publicznej lub wojskowej
 • Posiadanie upoważnienia dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.06.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy
  Al. Warszawska 96
  10-702 Olsztyn

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego e-mail: wszwolsztyn@ron.mil.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: mjr Mariusz TOPOLEWSKI tel: 261 322014 e-mail: m.topolewski@ron.mil.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Sztab Wojskowy Al. Warszawska 96 10-702 Olsztyn
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Na danym stanowisku istnieje możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego.

Dane kontaktowe: tel. 261 32 20 14, 261 32 20 14

- wynagrodzenie na stanowisku - wynagrodzenie zasadnicze (3000,00 zł brutto) + dodatek za wysługę lat ( od 5 % do 20 % ).

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani, po wstępnej analizie, zostaną powiadomieni o II etapie naboru.
Ofert odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważone z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientację seksualna czy tez jakąkolwiek inna cechę prawnie chroniona.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2698

Wytworzył/odpowiada: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

Udostępnił: Aleksandra Złotkowska

Komórka organizacyjna: Sekcja Kadr

Wprowadzono: 22.05.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×