Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 57302ARCHIWALNE z dnia 14.11.2019 r.

 • Oferty do
  24

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Wydziale InspekcjiMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego

Adres urzędu:

ul. Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn

WARUNKI PRACY

-praca w systemie zmianowym w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych; praca w terenie (w różnych warunkach architektonicznych i pogodowych); wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne; prowadzenie samochodu służbowego; możliwość zagrożenia korupcją; praca wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, odporności na stres i sprawności fizycznej; prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz warunków określonych w decyzjach administracyjnych; obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego; budynek i otoczenie budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz kontroli przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska.
 • Prowadzenie działań pokontrolnych, w tym przygotowywanie projektów: zarządzeń pokontrolnych, postanowień, decyzji administracyjnych (również dotyczących administracyjnych kar pieniężnych), zawiadomień oraz sporządzanie pism do podmiotów kontrolowanych, odpowiedzi dla osób skarżących, stron postępowania administracyjnego.
 • Przygotowywanie całościowych informacji dotyczących kontrolowanych podmiotów dla innych organów lub służb (np. GIOŚ, Wojewoda, jednostki samorządu terytorialnego, inne organy administracji publicznej).
 • Nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz wnioskowanie o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku.
 • Współpraca z organami ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku.
 • Wnioskowanie o podjęcie decyzji wstrzymującej działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska.
 • Podejmowanie decyzji dotyczących potrzeby wykonania właściwych badań środowiskowych i nadzoruje pobór prób przez akredytowane laboratorium.
 • Analizowanie pod względem merytorycznym wyników badań i pomiarów.
 • Bieżące prowadzenie dokumentacji kontrolnej w Informatycznym Systemie Kontroli.
 • Współdziałanie z innymi służbami kontrolnymi, administracją rządową, samorządową oraz z innymi przedstawicielami Inspekcji Ochrony Środowiska.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska
 • znajomość ustawy Prawo Wodne
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość ustawy Prawo Przedsiębiorców
 • znajomość ustawy o odpadach
 • umiejętność prowadzenia pojazdów (prawo jazdy kat. B)
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska i pokrewne
 • staż pracy: co najmniej 6 miesięcy w obszarze ochrony środowiska lub administracji publicznej
 • znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw i umiejętność ich stosowania
 • wysoka sprawność fizyczna (obsługiwanie ciężkiego sprzętu terenowego pomiarowego, wspomagającego działania kontrolne)
 • dyspozycyjność (możliwość pracy w nietypowych godzinach i w godzinach nadliczbowych)
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
 • komunikatywność
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • odpowiedzialność i umiejętność współpracy z zespołem
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziome A2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o znajomości ustaw i aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w wymaganiach niezbędnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.11.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
  ul. Osińskiego 12/13 , 10-011 Olsztyn

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Joanna Kazanowska, sekretariat@wios.olsztyn.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Katarzyna Wieczorkiewicz, iod@wios.olsztyn.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Lista osób (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), które wygrają nabór opublikowana zostanie na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
Procedura naboru składa się z kilku etapów.
I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne. Kandydaci wyłonieni w I etapie zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu wiedzy.
II/III etap - test wiedzy / lub rozmowa kwalifikacyjna do którego/ej zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.

Test wiedzy może obejmować pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.

Urząd nie zwraca ofert zgłoszonych do naboru. Niewykorzystane oferty są niszczone po 3 miesiącach od dnia wyłonienia kandydata.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Na ofercie prosimy koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 612 34 65

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3538

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Udostępnił: Adam Wysocki

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko

Wprowadzono: 14.11.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×