Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 44644ARCHIWALNE z dnia 16.03.2019 r.

 • Oferty do
  26

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: kontroli

Wydział Kontroli Artykułów Nieżywnościowych, Paliw i UsługMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 10
10-540 Olsztyn

WARUNKI PRACY

-praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz w terenie, częste wyjazdy służbowe i kontakty zewnętrzne
-podstawowy system czasu pracy - ośmiogodzinny, jednozmianowy
-praca stresująca w związku z prowadzeniem czynności kontrolnych, zagrożenie korupcją
-pomieszczenia WIIH znajdują się na II piętrze, brak udogodnień dla poruszania się osób niepełnosprawnych
- stanowisko pracy wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt biurowy

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrola legalności i rzetelności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług, a w szczególności kontrola jakości paliw stałych
 • Opracowywanie materiałów pokontrolnych, sporządzanie projeków wystapień, pism i odpowiedzi na pisma
 • Sporzadzanie sprawozdań, informacji i analiz
 • Analiza i rozeznanie rynku

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, obrotu towarowego i prawa administracyjnego (ustawa z dnia 15.12.2000 o Inspekcji Handlowej, ustawa z dnia 06.03.2018 Prawo Przedsiebiorców, ustawa z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 • Umiejetnośc pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania i precyzja farmułowania wypowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne lub administracyjne
 • Prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej , ul. Dąbrowszczaków 10
  10-540 Olsztyn

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO):

1.      Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn, e-mail: olsztyn@ih.olsztyn.pl, numer telefonu: 89 527-27-65 fax 89 527-42-51.

2.       W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można się kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@ih.olsztyn.pl  lub tradycyjnie pod adresem: ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn.

3.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

4.     Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO- w przypadku przetwarzania danych informujących o stanie zdrowia.

5.     Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz obowiązkiem wynikającym z Kodeksu pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata do dalszego etapu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem procesu naboru. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) przez okres niezbędny do realizacji procesu naboru:

- jeśli Pani/Pana kandydatura nie zostanie uwzględniona w protokole z naboru, Pani/Pana oferty będą komisyjnie niszczone w ciągu miesiąca od dnia zakończenia naboru, za wyjątkiem ewentualnych oryginałów dokumentów, które będą odsyłane,

- w przypadku uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w protokole z naboru Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wybranym po rozmowie kwalifikacyjnej, z zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji,

b) do czasu odwołania zgody,

c) w przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu Pracy i ustawy o służbie cywilnej.

7.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie, a także:

a) w przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Pani/Pana dane osobowe
w zakresie imienia i nazwiska będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,

 b) jeśli Pani/Pana kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie, na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy - Poczta Polska.

8.     Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Planowane zatrudnienie - 15.04.2019
Wynagrodzenie zasadnicze brutto - 2 500 zł
Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu w osobiście lub listownie. Na kopercie proszę podać numer naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja na temat terminów i miejsca dalszych etapów naboru dostępne będą na stronie www.ih.olsztyn.pl/bip/ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.
Planowane techniki i metody naboru:
Etap I - weryfikacja formalna dostarczonych ofert
Etap II - test wiedzy
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna
W przypadku małej ilości dostarczonych ofert pracy możliwe jest przeprowadzenie naboru tylko na podstawie rozmów kwalifikacyjnych.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 598

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Udostępnił: Elżbieta Kozikowska

Komórka organizacyjna: POK

Wprowadzono: 16.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×