Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 56596ARCHIWALNE z dnia 30.10.2019 r.

 • Oferty do
  15

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Zakład Higieny Weterynaryjnej ul. Warszawska 109 10-702 OlsztynMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Zakład Higieny Weterynaryjnej
ul. Warszawska 109
10-702 Olsztyn

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Szarych Szeregów 7
10-072 Olsztyn

WARUNKI PRACY

- budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, - pomieszczenia badawcze zlokalizowane na parterze i w piwnicy, - praca polegająca na przyjmowaniu próbek materiału biologicznego pochodzenia zwierzęcego, próbek z etapu produkcji pierwotnej, wykonywaniu badań anatomopatologicznych, mikrobiologicznych, parazytologicznych, wirusologicznych ( w kierunku wykrywania wirusa wścieklizny) - praca w godzinach nadliczbowych (soboty, niedziele i święta). - kontakt z materiałem zakaźnym i odczynnikami chemicznymi o działaniu drażniącym, szkodliwym, żrącym i toksycznym, - przenoszenie ciężarów do 10 kg kilka razy w tygodniu, - praca w pozycji stojącej, - obsługa wyposażenia pomiarowo - badawczego w zakresie wykonywanych badań - obsługa urządzeń biurowych – komputer. Pracownikom oferujemy: - stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, - zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony, - dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), - pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci (dopłaty do kolonii i obozów), niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach - zapomogi), - dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, - możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe), - możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy lub elastyczny czas pracy. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3067,10 zł (mnożnik 1,60) + dodatek za wysługę lat

ZAKRES ZADAŃ

 • dokonywanie przeglądu zlecenia badania,
 • przygotowanie pomieszczeń, stanowisk pracy, wyposażenia pomiarowego i materiałów niezbędnych do wykonywania badań, monitorowanie i dokonywanie zapisów ze sprawdzenia warunków środowiskowych,
 • wykonywanie i nadzorowanie badań mikrobiologicznych, parazytologicznych, anatomopatologicznych oraz wirusologicznych (w kierunku wścieklizny)
 • prowadzenie zapisów z wykonywanych czynności zgodnie z planem zapewnienia jakości wyników badań,
 • wprowadzanie informacji dotyczących badań do CELAB,
 • dokonywanie sprawdzeń bieżących i terminowych (okresowych) wyposażenia pomiarowo-badawczego oraz analiza uzyskanych wyników,
 • uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdań z działalności Działu Badań Patologicznych Chorób Zwierząt zgodnie z wytycznymi jednostek nadzorujących,
 • wykonywanie kontroli materiałów pomocniczych i analiza uzyskanych wyników.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • umiejętność obsługi komputera- pakiet MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: staż/praca/wolontariat z zakresu diagnostyki weterynaryjnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • umiejętność obsługi komputera- pakiet MS Office- potwierdzona oświadczeniem, zaświadczeniem, certyfikatem
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.11.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

Bez podanych danych osobowych nie będzie możliwy udziasł w naborze.

Administratorem danych osobowych jest: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, kontakt e-mail:wiw@olsztyn.wiw.gov.pl


Kontakt do inspektora ochrony danych:rodo@olsztyn.wiw.gov.pl


Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej


Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych


Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie
można przesłać na adres kontaktowy administratora danych: wiw@olsztyn.wiw.gov.pl
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
w związku z art.6 ust.1 lit.c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane


CV i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.


Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Metody selekcji kandydatów:
1. rozmowa kwalifikacyjna
2. test wiedzy i umiejętności w przypadku liczby kandydatów powyżej 12
3. Sygnatura akt naboru: WIW-A-OS. 210.08.2019
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 89 524 14 87 lub 89 524 14 74

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2366

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Udostępnił: Małgorzata Kacprzycka-Nowicka

Komórka organizacyjna: Dział ds. pracowniczych

Wprowadzono: 30.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×