Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku

Ogłoszenie o naborze nr 28079ARCHIWALNE z dnia 31.05.2018 r.

  • Oferty do
    15

    czerwca

    2018

  • Wymiar etatu
    1
  • Stanowiska
    1
  • Status
    koniec naboru
  • Dodatkowe
    Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

    Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

    • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
    • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
    • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat WeterynariiMiejsce wykonywania pracy:

Ełk

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku ul. Suwalska 46, teren powiatu ełckiego

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00; • praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym); • przeprowadzanie kontroli zakładów; • praca przy komputerze. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe • budynek piętrowy bez windy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

ZAKRES ZADAŃ

  • planowanie i kontrola badań monitoringowych zwierząt w zakresie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu
  • analiza sytuacji epizootycznej w powiecie, sporządzanie planów i sprawozdań w zakresie chorób zakaźnych zwierząt w celu ich przedłożenia bezpośredniemu przełożonemu i jednostce nadrzędnej
  • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt, w tym tworzenie i weryfikacja harmonogramów badań kontrolnych wykonywanych przez wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwierząt
  • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych pierwszej instancji, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i higieny materiału biologicznego w celu przedstawienia do zatwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
  • prowadzenie nadzoru nad działalnością podmiotów związanych z transportem zwierząt i ich skupem, obrotem zwierzętami, urządzaniem targów, spędów i wystaw zwierząt utrzymujących zwierzęta gospodarskie oraz podmiotów sektora akwakultury i związanych z materiałem biologicznym, w celu zapewnienia ochrony i zdrowia zwierząt
  • obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych oraz prowadzenie rejestrów nadzorowanych podmiotów
  • prowadzenie dochodzenia epizootycznego oraz pobieranie prób do badań w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt oraz zagadnień związanych z systemem identyfikacji i rejestracji zwierząt

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne- lekarz weterynarii
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
  • dyplom ukończenia studiów na wydziale weterynarii
  • znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
  • biegła znajomość obsługi komputera
  • prawo jazdy kategorii B
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
  • kopia dokumentu potwierdzająca prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 15.06.2018
  • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
    Powiatowy Inspektorat Weterynarii
    ul. Suwalska 46
    19-300 Ełk
    z dopiskiem: "Nabór kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego”.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku z siedzibą w Ełku przy ulicy Suwalskiej 46
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@olsztyn.wiw.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  • Informacje o odbiorcach danych: Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  • Uprawnienia:
    • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
    • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87/610-23-17,
oferty otrzymane po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone,
osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2480

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku

Udostępnił: Agnieszka Bujnarowska

Komórka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku

Wprowadzono: 31.05.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×