Komenda Miejska Policji w Elblągu

Ogłoszenie o naborze nr 51606ARCHIWALNE z dnia 26.07.2019 r.

 • Oferty do
  5

  sierpnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: gospodarki mieszkaniowej

w Zespole do spraw Administracyjno-Gospodarczych Komendy Miejskiej Policji w ElbląguMiejsce wykonywania pracy:

Elbląg

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji w Elblągu
ul. Tysiąclecia 3
82-300 Elbląg

WARUNKI PRACY

Praca w pomieszczeniach biurowych przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, czas pracy - 8 godzin, system pracy jednozmianowy, w budynku brak podjazdów i windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej funkcjonariuszy Policji
 • obsługa funkcjonariuszy w celu udzielenia niezbędnych informacji w zakresie ustalenia uprawnień do świadczeń z tytułu remontu i braku lokalu
 • weryfikacja składanych oświadczeń funkcjonariuszy mających na celu przyznanie świadczenia finansowego na dany rok kalendarzowy
 • opracowywanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z tytułu równoważników za brak i remont lokalu mieszkalnego
 • naliczanie i przygotowywanie listy należności z tytułu równoważników pieniężnych za remont i brak lokalu mieszkalnego przysługujących policjantom
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniami będącymi w zarządzie trwałym KWP w Olsztynie, naliczanie opłat z tytułu czynszu
 • sporządzanie wykazów dodatkowych należności z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby dla funkcjonariuszy celem wypłacenia

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy w administracji
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 742)
 • umiejętność pracy na komputerze
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność analityczego myślenia
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w pracy w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o Policji, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie niezbędnym dla danego stanowiska, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość przepisów resortowych MSWiA
 • umiejętność posługiwania się przepisami prawa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 742)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu - WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ BIP KMP ELBLĄG W ZAKŁADCE "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)" LUB OSOBIŚCIE W ZESPOLE KADR I SZKOLENIA KMP W ELBLĄGU
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.08.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Elblągu
  ul. Tysiąclecia 3
  82-300 Elbląg
  z dopiskiem: starszy inspektor w Zespole ds. AG KMP w Elblągu

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Elblągu z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 3, 82-300 Elbląg
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: ul. Tysiąclecia 3 , 82-300 Elbląg, tel. 55 230-12-40, faks 55 230-15-08, e-mail: iod.kmp@elblag.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

-oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
-oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisane własnoręcznie,
-złożone dokumenty nie będą zwracane,
-w ofercie prosimy o podanie danych kontaktowych, numeru telefonu, adresu do korespondencji,
-kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych określonych w ogłoszeniu), zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji,
-zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Elblągu postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem wydanym przez inny uprawniony podmiot.
TECHNIKI I METODY NABORU:
-weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
-test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
-rozmowa kwalifikacyjna,
-proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2636,75 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. 2018 r. poz. 1559),
-publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego kandydata/kandydatki
-dodatkowe informacje tel. 55 230-17-60Liczba odwiedzin: 1946

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Elblągu

Udostępnił: Magdalena Bartkowska

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 26.07.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×