Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 38548ARCHIWALNE z dnia 27.11.2018 r.

 • Oferty do
  10

  grudnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Graniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: ds. weterynaryjnej kontroli granicznej

w zespole ds. weterynaryjnej kontroli granicznej (Graniczny Posterunek Kontroli w Bezledach)Miejsce wykonywania pracy:

Bezledy

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Graniczny Posterunek Kontroli w Bezledach
11-200 Bartoszyce

Adres urzędu:

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
ul. Kontenerowa 9
80-601 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca w ramach podstawowego czasu pracy wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w wymiarze nie dłuższym niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Praca w obrębie Granicznego Posterunku Kontroli w Bezledach, możliwe wyjazdy służbowe. Posterunek Kontroli zlokalizowany jest w budynku parterowym i nie jest wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz nie posiada toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych Stanowisko wymaga wykonywania pracy: - w pomieszczeniu biurowym przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Podstawowe wyposażenie stanowiska obejmuje: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe: telefon, faks, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne itp. - w specjalistycznych pomieszczeniach stref kontrolnych z użyciem sprzętu i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt żywych, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz W strefach kontrolnych możliwa praca w obniżonej temperaturze oraz wymagająca kontaktu ze zwierzętami. Wykonywanie zadań na stanowisku wiąże się z obsługą klientów zewnętrznych, występuje stres i zagrożenie korupcją.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie w imieniu granicznego lekarza weterynarii weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt żywych, jadalnych i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego a także pasz zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz prawa krajowego, we współpracy z innymi służbami i inspekcjami zaangażowanymi w kontrole graniczne
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie uregulowanym w upoważnieniu udzielonym przez Granicznego Lekarza Weterynarii w Gdańsku w obszarze jego właściwości rzeczowej i miejscowej
 • Obsługa specjalistycznych systemów informatycznych związanych z przeprowadzeniem weterynaryjnej kontroli granicznej (TRACES, GLWeWeb, RASSF, pozostałe aplikacje portowe) w celu rejestracji, monitorowania i wymiany informacji o kontrolowanych przesyłkach
 • Wykonywanie innych wymaganych przepisami prawa czynności kontrolnych (m.in. związanych z nadzorem nad przesyłkami towarów w wywozie) oraz udzielanie opinii i wyjaśnień podmiotom zewnętrznym w zakresie spełniania wymogów weterynaryjnych
 • Prowadzenie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach w celu wyeliminowania zagrożeń mogących negatywnie wpłynąć na zdrowie ludzi i zwierząt
 • Monitorowanie zmian w przepisach krajowych i wspólnotowych dotyczących wykonywania kontroli granicznych
 • Sporządzanie i archiwizacja dokumentów w zakresie kontrolowanych przesyłek zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi Inspektoratu, w tym sporządzanie sprawozdań
 • Wykonywanie zadań wyznaczonych przez granicznego lekarza weterynarii, w tym wystawianie rachunków za czynności weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek towarów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość aktualnych regulacji prawnych dotyczących granicznej kontroli weterynaryjnej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wiedza nt. struktury, funkcjonowania i zakresu zadań realizowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera i innych urządzeń teleinformatycznych oraz biurowych, w tym umiejętność praktycznej obsługi aplikacji pakietu MS Office
 • Praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe studia podyplomowe w obszarze bezpieczeństwa żywności. Posiadanie tytułu specjalisty z zakresu: administracji i epizootiologii weterynaryjnej, higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, bezpieczeństwa żywności lub higieny pasz
 • staż pracy: 6 miesięcy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • Przeszkolenie z obsługi specjalistycznych programów informatycznych (TRACES, RASFF, GLWeWeb)
 • Umiejętność interpretowania i stosowania prawa w praktyce, asertywność, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, samodzielność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Znajomość uregulowań dotyczących funkcjonowania służby cywilnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia zaświadczenia o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
  Graniczny Posterunek Kontroli w Bezledach
  11-200 Bartoszyce

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku adres: ul. Kontenerowa 9, 80-601 Gdańsk, e-mail: gdansk.griw@wetgiw,gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@griwgda.pl, tel. +48 58 7377860, fax. +48 58 7376905
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z podaniem: imienia i nazwiska, adresu kandydatki/kandydata oraz dopisku „Oferta pracy w służbie cywilnej” należy składać w wyznaczonym terminie osobiście w siedzibie urzędu, za pośrednictwem firm kurierskich lub urzędów pocztowych.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu i/lub adres e-mail.
Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty niekompletne oraz doręczone w sposób inny niż określony w ogłoszeniu (np. pocztą e-mail) a także oferty doręczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone oraz oferty osób niezatrudnionych po przeprowadzeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o metodach naboru: nabór będzie obejmował 3 etapy: I etap - formalna weryfikacja ofert kandydatek/kandydatów, II etap - test wiedzy, III etap- rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów będą informowani o szczegółach telefonicznie lub za pomocą poczty email.
Z zasadami organizacji i przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku kandydatki/kandydaci mogą zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu pod adresem: http://www.griwgda.pl/bip/index.php?id=283&id2=305
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (58) 7377863 lub (58) 7376902.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1800

Wytworzył/odpowiada: Graniczny Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Udostępnił: Dominika Jońca

Komórka organizacyjna: Zespół ds. FKiA

Wprowadzono: 27.11.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×