Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie

Ogłoszenie o naborze nr 19570ARCHIWALNE z dnia 20.12.2017 r.

 • Oferty do
  2

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1/1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Włoszczowie ul. Żwirki 2 29 -100 WłoszczowaMiejsce wykonywania pracy:

Włoszczowa

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Żwirki 2
29 -100 Włoszczowa

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Żwirki 2
29 -100 Włoszczowa

WARUNKI PRACY

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 - praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu – teren powiatu włoszczowskiego, wyjazdy służbowe, - prowadzenie pojazdu służbowego osobowego, - stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze, - budynek biurowy nie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiadający windy, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet, - narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, - stres związany z obsługą petentów i przeprowadzaniem kontroli.

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzenie kontroli w zakresie nadzoru nad identyfikacją i rejestracją zwierząt oraz wymogami wzajemnej zgodności ( cross-compliance) w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze,
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania, obrotu i stosowania pasz,
 • kontrola podległych podmiotów w zakresie nadzoru nad paszami w oparciu o przepisy ustaw dot. bezpieczeństwa pasz,
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych badań i kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych,
 • sporządzanie raportów i sprawozdań z wykonywanych zadań w celu właściwego dokumentowania prowadzonych czynności oraz przekazywanie zestawień jednostce wyższego szczebla,
 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej- oraz innych przepisów z zakresu prawa weterynaryjnego /krajowego i UE/,
 • realizacje krajowych programów i planów dotyczących monitorowania pasz, materiałów paszowych oraz wody,
 • prowadzenie działań związanych ze stosowaniem sankcji karnych wynikających z przepisów prawa,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów, pism i decyzji dla Powiatowego Lekarza Weterynarii.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Prawo jazdy kat.B
 • Znajomość obsługi komputera
 • Prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie pasz
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie weterynaryjne ( technik weterynarii) lub średnie zootechniczne
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • Kserokopie wszystkich świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wysługę lat
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.01.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie
  ul. Żwirki 2
  29 -100 Włoszczowa

  Sekretariat: I piętro pokój nr 13

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko Inspektora ”.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie - 02.01.2018r. do godz.15:30.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Informację o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat otrzyma telefonicznie.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Na oferty rozpatrzone negatywnie nie będzie udzielana odpowiedź.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.41 394-49-92 oraz 41 394-57-60 a także w siedzibie urzędu.Liczba odwiedzin: 1979

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie

Udostępnił: Aleksandra Rojek

Komórka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Wprowadzono: 20.12.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×