Kuratorium Oświaty w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 53313ARCHIWALNE z dnia 30.08.2019 r.

 • Oferty do
  9

  września

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Świętokrzyski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

wizytator

do spraw: realizacji form nadzoru pedagogicznego - kontroli, wspomagania i monitorowania

Wydział Nadzoru Pedagogicznego i StrategiiMiejsce wykonywania pracy:

Starachowice

Oddział Zamiejscowy w Starachowicach
ul.Rogowskiego 14
27-200 Starachowice

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  Wykonywanie czynności służbowych zarówno poza siedzibą urzędu – w szkołach, placówkach i instytucjach oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego, jak i w siedzibie urzędu.  Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie technicznych środków w pracy administracyjnej (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).  Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.  Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i technicznych urządzeń biurowych.  Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Biuro Oddziału Kuratorium Oświaty w Starachowicach mieści się przy ul. Rogowskiego 14 i zlokalizowane jest na I piętrze Centrum Kształcenia Praktycznego. Do pomieszczeń prowadzą schody. Są one wyposażone w taśmę odblaskową ułatwiającą przemieszczanie się osób niedowidzących. Obok budynku znajduje się parking z wydzielonym stanowiskiem dla osoby niepełnosprawnej. Pomieszczenia higieniczno – sanitarne są częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie w szkołach/placówkach kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej w celu oceny stanu przestrzegania tych przepisów.
 • Monitorowanie w szkołach/placówkach realizacji przyjętych kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych na dany rok szkolny przez ministra oświaty.
 • Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości analizy wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej szkołą/placówką oraz nauczycieli w celu upowszechniania nowych rozwiązań organizacyjnych, obowiązujących tendencji w kształceniu i wychowaniu wynikających m.in. z realizacji priorytetów i kierunków polityki oświatowej państwa, wojewody i kuratora oświaty.
 • Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej organizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego dla kandydatów na stanowisko dyrektora w celu wyłonienia osoby, której można powierzyć funkcję dyrektora oraz w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego - powoływanych odpowiednio przez dyrektora szkoły/placówki i organ prowadzący szkołę - w celu potwierdzenia spełnienia przez nauczyciela wymagań egzaminacyjnych określonych przez ustawodawcę oraz w obserwacji przebiegu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w szkołach i placówkach oświatowych w ramach współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi w celu oceny prawidłowości i zgodności ich przeprowadzania z ustalonymi procedurami.
 • Dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującą procedurą - uczestniczy w pracach mających na celu przygotowanie oceny pracy na podstawie analizy zgromadzonych informacji i dokumentów potwierdzających stopień realizacji przez dyrektora zadań.
 • Organizowanie prac komisji i prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w celu ustalenia spełnienia przez nauczycieli wymagań określonych przepisami prawa.
 • Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek w celu prawidłowego ich funkcjonowania.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie oraz posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
 • staż pracy: co najmniej 5 lat - nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek; lub nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
 • umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera - znajomość pakietu MS Office, m.in. Word, Power Point, Excel, poczta e-mail,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole, w tym kierowania grupą zadaniową,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.09.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Kielcach
  al. IX Wieków Kielc 3, budynek C II piętro pok.231
  25-516 Kielce
  OFERTY Z DOKUMENTAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH Z DOPISKIEM: "OGŁOSZENIE O NABORZE NR 53313 Z DNIA 30 SIERPNIA 2019 ROKU NA STANOWISKO WIZYTATORA W WYDZIALE NADZORU PEDAGOGICZNEGO I STRATEGII - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W STARACHOWICACH"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Kuratorium Oświaty w Kielcach reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla, ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce, e-mail: iod@czi24.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Kuratorium Oświaty w Kielcach
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o jego o terminie. W tym celu kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Oferty aplikacyjne kandydatów/kandydatek niezakwalifikowanych przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru. Po upływie wskazanego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41 342-16-37 lub 41 342-16-45
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3 623,02 brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wzory oświadczeń na stronie:
https://kuratorium.kielce.pl/12534/rekrutacja-na-stanowisko-pracy-w-kuratorium-dokumenty-do-pobrania/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1393

Wytworzył/odpowiada: Świętokrzyski Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Udostępnił: Aneta Dębska

Komórka organizacyjna: Wydział Finansowo-Administracyjny i Spraw Socjalnych

Wprowadzono: 30.08.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×