Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 22941ARCHIWALNE z dnia 27.02.2018 r.

 • Oferty do
  5

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: identyfikacji i weryfikacji poprawności rejestracji podatników

w Wieloosobowym Stanowisku Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników w Urzędzie Skarbowym w StarachowicachMiejsce wykonywania pracy:

Starachowice

Urząd Skarbowy w Starachowicach
ul. Składowa 33
27-200 Starachowice
Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją; budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie ewidencji podatników i płatników.
 • Udostępnianie NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem e-PUAP lub innych środków komunikacji elektronicznej.
 • Wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Wydawanie zaświadczeń o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP.
 • Gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z nadaniem NIP.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego (w szczególności: ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw o podatkach dochodowych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników), ustawy o służbie cywilnej, ustawy o KAS.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych.
 • Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Kreatywność.
 • Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office).
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, o którym mowa w art. 144 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947 z późn. zm.) w sprawie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
  ul. Sandomierska 105
  25-324 Kielce

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Izby, za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze – o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej, firmie kurierskiej lub data złożenia w kancelarii Izby (Kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Kielcach czynna jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30). Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

1.   W liście motywacyjnym należy podać numer ogłoszenia, nazwę komórki organizacyjnej oraz stanowisko pracy, na które składana jest oferta.
2.   Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Kielcach www.swietokrzyskie.kas.gov.pl w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń (http://www.swietokrzyskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-kielcach/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen).
3.   List motywacyjny, życiorys/CV oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
4.   Odrzuceniu podlegają dokumenty, które:
•   Wpłyną po terminie;
•   Będą niekompletne;
•   Nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu;
•   Nie będą zawierały niezbędnych podpisów kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy.
5.   Lista kandydatów spełniających niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz termin i miejsce przeprowadzenia kolejnego etapu selekcji zostanie podana na Tablicach Ogłoszeń Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (parter budynku przy ul. Sandomierskiej 105), Urzędu Skarbowego w Starachowicach (ul. Składowa 33), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej
w Kielcach www.swietokrzyskie.kas.gov.pl w zakładce Izba Administracji Skarbowej w Kielcach/Ogłoszenia/Nabór/Wyniki naborów. Powyższa informacja stanowić będzie jedyną formę powiadomienia kandydatów.
6.   Oferty, o których mowa w pkt 4 oraz oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia, są niszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
7.   W przypadku przedstawienia przez kandydata wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
8.   Przedział kwotowy wynagrodzenia zasadniczego brutto: 3016,88 zł – 3335,44 zł
9.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /041/ 36-42-618; e-mail: is@sk.mofnet.gov.pl.
10.   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1879

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Udostępnił: Katarzyna Kosowska

Komórka organizacyjna: -

Wprowadzono: 27.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×