Kuratorium Oświaty w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 15605ARCHIWALNE z dnia 20.09.2017 r.

 • Oferty do
  2

  października

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Świętokrzyski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Wydziale Finansowo-Administracyjnym i Spraw SocjalnychMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Wykonywanie czynności służbowych w siedzibie urzędu. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie technicznych środków w pracy administracyjnej (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i technicznych urządzeń biurowych, - budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, - budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku, barierą architektoniczną jest niedostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, - zapewnione światło dzienne i oświetlenie światłem sztucznym odpowiednio do potrzeb użytkowych.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowanie wniosków o zwiększenia wydatków budżetowych na poszczególne zadania dotyczące programów rządowych i dokonywanie podziału środków pomiędzy poszczególne jst i inne podmioty uprawnione do otrzymania dotacji
 • zawieranie umów na realizację zadań wynikających z programów rządowych oraz sporządzanie dyspozycji przekazania organom prowadzącym środków finansowych na ich realizację zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego
 • monitorowanie realizacji programów, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie realizacji i rozliczania dotacji celowych, w szczególności w zakresie wyposażenia w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub materiały edukacyjne. Weryfikacja sprawozdań poszczególnych jednostek z realizacji programów rządowych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych do Wojewody oraz poszczególnych ministerstw
 • rozpatrywanie i weryfikacja wniosków jednostek samorządu terytorialnego oraz przekazywanie na ich rachunki środków budżetu państwa oraz ich rozliczanie
 • realizacja zadań związanych z wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 2 lata w obszarze finansów publicznych lub w księgowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o systemie oświaty
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność, samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych oraz znajomość programu MS Word i Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie o profilu ekonomicznym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.10.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Kielcach
  al. IX Wieków Kielc 3, budynek C II piętro pok.231
  25-516 Kielce

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

OFERTY Z DOKUMENTAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH Z DOPISKIEM: "OGŁOSZENIE O NABORZE NR 15605 Z DNIA 20.09.2017 R. NA STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY W WYDZIALE FINANSOWO-ADMINISTRACYJNYM I SPRAW SOCJALNYCH"

W ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY, KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o jego o terminie.
Oferty aplikacyjne kandydatów/kandydatek niezakwalifikowanych przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru. Po upływie wskazanego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41 342-16-37.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej max 1,412

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) informuję, że dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z siedzibą w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Dane te – w sytuacji i w zakresie, o jakich mowa w art. 29 i 31 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1345 ze zm.) - oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz.U.
z 2016 r., poz. 1764) – mogą stać się publicznie dostępne dla nieograniczonej grupy odbiorców
z uwagi na zamieszczenie ich w BIP Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu. Jednocześnie informuję, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie w ofercie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie w zakresie, o którym mowa w ogłoszeniu o naborze, a więc koniecznym do przeprowadzenia rekrutacji, będzie skutkowało stwierdzeniem, że oferta kandydata nie spełnia wymogów formalnych (odrzuceniem oferty).

Wzory oświadczeń można pobrać https://dsc.kprm.gov.pl/wzory-oswiadczen-w-naborach.

Podanie w ofercie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie w zakresie, o którym mowa w ogłoszeniu o naborze, a więc koniecznym do przeprowadzenia rekrutacji, będzie skutkował stwierdzeniem, że oferta kandydata nie spełnia wymogów formalnych (odrzuceniem oferty).
Liczba odwiedzin: 4255

Wytworzył/odpowiada: Świętokrzyski Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Udostępnił: Aneta Dębska

Komórka organizacyjna: Wydział Finansowo-Administracyjny i Spraw Socjalnych

Wprowadzono: 20.09.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×