Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 39809ARCHIWALNE z dnia 20.12.2018 r.

 • Oferty do
  31

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor zakładów górniczych

do spraw: górnictwa odkrywkowego

w Okręgowym Urzędzie Górniczym w KielcachMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

Adres urzędu:

ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

WARUNKI PRACY

- praca w terenie, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - zagrożenie korupcją, - szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność), - narażenie na zagrożenia naturalne (wodne i osuwiskowe) oraz technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą, - obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa), - pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach, - przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach, - częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych, - praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni, - budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie kontroli, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej,w tym dokonywanie analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontroli zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z planem ruchu i koncesją oraz wydawanie decyzji z upoważneinia dyrektora w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganymi dokumentami i przepisami,
 • analizowanie planów ruchu i dodatków do tych planów oraz innych spraw i wniosków w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi akcjami ratowniczymi, przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawach dotyczących środków strzałowych i sprzętu strzałowego, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjowanie postępowania oraz przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, w celu przygotowania decyzji dyrektora w tym zakresie,
 • wykonywanie pomiarów służących ocenie stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych oraz bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska w związku z ruchem zakładu górniczego,
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących zatwierdzania programów szkoleń osób wykonujących specjalistyczne czynności w ruchu zakładu górniczego, w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć,
 • opracowywanie, w rocznym horyzoncie czasowym, projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedniej ewidencji w celu właściwego dokumentowania pracy Urzędu,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo odkrywkowe, podziemne lub wyższe o profilu geologicznym
 • staż pracy: (powyżej 3 lat pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej: w odkrywkowych zakładach górniczych lub w podziemnych zakładach górniczych lub w podmiotach wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej lub w urzędach organów administracji geologicznej w specjalności geologicznej,
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość Kodeksu pracy
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne - magisterskie o profilu górnictwo odkrywkowe, podziemne lub o profilu geologicznym. Przeszkolenie: Kurs specjalistyczny w zakresie techniki strzelniczej
 • staż pracy: (powyżej jednego roku pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej,
 • stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru o specjalności górniczej w odkrywkowych zakładach górniczych, podziemncyh zakładach górniczych lub kwalifikacje osoby wyższego dozoru o specjalności geologicznej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentu potwierdzających stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności mechanicznej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szczególnych uprawnień.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach - sekretariat pok. 208
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, ougkielce@wug.gov.pl, tel.: 041 200 1772
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Michał Oset, iod@wug.gov.pl, tel. 032 736 1856
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - KIE/S-od/G/2/C".
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych
w ogłoszeniu,
- sprawdzenie wymagań dodatkowych - analiza dokumentów,
- sprawdzenie wiedzy- test wiedzy,
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze,
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
- sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 200 1773Liczba odwiedzin: 2475

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

Udostępnił: Aleksandra Sutowicz

Komórka organizacyjna: OUG Kielce

Wprowadzono: 20.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×