Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 46985ARCHIWALNE z dnia 07.05.2019 r.

 • Oferty do
  13

  maja

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: obowiązków państwa gospodarza (HNS) i zagospodarowania przestrzennego

w Wydziale OperacyjnymMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

Adres urzędu:

ul. Wojska Polskiego 251
25-205 Kielce

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach oraz w terenie (wyjazdy na kontrole). Możliwość wyjazdów służbowych na szkolenia i odprawy. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wykonywanie zadań pod presją czasu. Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy. Praca przy sztucznym oświetleniu. Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind, pokój znajduje się na parterze (z wejściem po 7 schodach). Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w ramach opiniowania dokumentów opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opiniowanie wniosków dotyczących przeznaczenia terenów w obszarze odpowiedzialności WSzW, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych RP;
 • opracowanie danych do współdziałania z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć obronnych, w celu zabezpieczenia właściwej współpracy;
 • planowanie rotacyjnych ćwiczeń wojskowych Kompanii Narodowych Sił Rezerwowych przy WSzW w Kielcach i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
 • organizacja i kierowanie realizacją zadań na rzecz sił sojuszniczych przebywających lub przemieszczających się na obszarze WSzW;
 • planowanie użycia podległych i przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych i koordynowania dostaw i usług dla tych wojsk w celu zabezpieczenia działań wojsk;
 • pozyskiwanie informacji o zasobach wojskowych i cywilnych możliwych do wykorzystania, a w szczególności o środkach materiałowych, infrastrukturze oraz usługach w celu właściwej realizacji zadań stojących przed urzędem;
 • aktualizacja danych o cywilnych i wojskowych zasobach obronnych obszaru WSzW oraz przesyłanie informacji do centralnej bazy danych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu sprawozdawczo-informacyjnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów regulujących obowiązki i zadania państwa – gospodarza;
 • Znajomość przepisów regulujących działalność w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Umiejętność obsługi komputera i praca na aplikacjach pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku
 • Kurs specjalistyczny z zakresu HNS;
 • Kurs z zakresu zagospodarowania przestrzennego;
 • Znajomość przepisów regulujących działalność w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • Znajomość przepisów regulujących działalność w zakresie HNS;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kursu specjalistycznego z zakresu HNS
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kursu z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
  Kadry
  ul. Wojska Polskiego 251
  25 – 205 Kielce

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

- Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Kielcach ul. Wojska Polskiego 251, 25-205 Kielce, tel. 261 174 110;

- kontakt do inspektora ochrony danych: Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 251, 25-205 Kielce, e-mail: wszwkielce.kancelaria@ron.mil.pl;

- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy
w służbie cywilnej;

- informacje o odbiorcach danych: jedynym podmiotem przetwarzający powyższe dane jest Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach z siedzibą
w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 251, 25 – 205 Kielce;

- okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy,
w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);

- uprawnienia:

      -prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

      - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26
i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowe.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
- w ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres e-mail
/ numer telefonu;
- oferty, które nie spełnią wymagań formalnych, będą odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną, a następnie odesłane do adresata;
- kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną i/lub telefonicznie;
- dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru,
a dokumenty pozostałych kandydatek / kandydatów przez okres 14 dni, a następnie odesłane do adresatów;
- wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Serwisu Służby Cywilnej www.dsc.kprm.gov.pl;
- wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 174-152.Liczba odwiedzin: 3307

Wytworzył/odpowiada: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach

Udostępnił: Urszula Radziecka

Komórka organizacyjna: Sekcja Kadr

Wprowadzono: 07.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×