Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 39239ARCHIWALNE z dnia 07.12.2018 r.

 • Oferty do
  12

  grudnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: kontroli podatkowych

w Referacie Kontroli Podatkowej w Świętokrzyskim Urzędzie Skarbowym w KielcachMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach
ul. Częstochowska 20
25-647 Kielce

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, stres związany z prowadzeniem kontroli i bezpośrednim kontaktem z podatnikiem, pełnomocnikiem. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia
i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie kontroli podatkowej pod nadzorem koordynatora oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji z przeprowadzonych czynności w tym sporządzanie wniosków i pism do innych instytucji i urzędów w celu zebrania materiału dowodowego niezbędnego do pełnej analizy działalności gospodarczej kontrolowanego podmiotu.
 • Rozpatrywanie wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy i właściwej oceny prawnej tego stanu.
 • Sporządzanie pisemnej analizy pokontrolnej na podstawie zebranego materiału dowodowego w celu ostatecznego ustalenia wyników kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz przedłożenie wyniku analizy do akceptacji przełożonemu.
 • Przygotowywanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku.
 • Sporządzanie wniosków w stosunku do sprawców przestępstw i wykroczeń w celu ukarania lub odstąpienia od ukarania na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.
 • Wprowadzanie wszystkich danych dotyczących prowadzonych kontroli do podsystemu KONTROLA w celu szczegółowego dokumentowania zakresu merytorycznego postępowania kontrolnego oraz w celu aktualizacji informacji zawartych w systemie o danym podmiocie i danych do sprawozdawczości.
 • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • Prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Podstawowa znajomość przepisów: ustawy Ordynacja Podatkowa, ustaw o podatkach dochodowych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o KAS.
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych, stresowych.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office)
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kompletne dokumenty opatrzone czytelnym podpisem należy składać w zamkniętych kopertach. Opis koperty powinien zawierać imię i nazwisko kandydata, numer ogłoszenia, nazwę urzędu i komórki organizacyjnej oraz stanowisko pracy na które składana jest oferta.
 • Oświadczenie, o którym mowa w art. 144 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 508 z późn. zm.) w sprawie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
  ul. Sandomierska 105
  25-324 Kielce

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 105, 25-324 Kielce. 2) Inspektor Ochrony Danych w Izbie Administracji Skarbowej w Kielcach jest dostępny pod adresem email: iod.kielce@mf.gov.pl, nr telefonu: (41)364-26-70. 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 4) Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1559), ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 508 z późn.zm). 5) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu naboru, w którym Pani/Pan będzie brał/a udział, a konsekwencją nie podania tych danych może być niedopuszczenie Pani/Pana do procesu naboru. 6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach. 7) Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 8) Przekazane na potrzeby niniejszego naboru Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wybranego w naborze bądź zatwierdzenia informacji o zakończeniu naboru. 9) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 10) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 11) Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Izby, za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze – o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej, firmie kurierskiej lub data złożenia w kancelarii Izby (Kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Kielcach czynna jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30). Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną.

1.   W LIŚCIE MOTYWACYJNYM NALEŻY PODAĆ NUMER OGŁOSZENIA, NAZWĘ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ ORAZ STANOWISKO PRACY, NA KTÓRE SKŁADANA JEST OFERTA.
2.   Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Kielcach www.swietokrzyskie.kas.gov.pl w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń (http://www.swietokrzyskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-kielcach/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen).
3.   List motywacyjny, życiorys/CV oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem.
4.   Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach – opis koperty powinien zawierać imię
i nazwisko kandydata, numer ogłoszenia, nazwę urzędu i komórki organizacyjnej oraz stanowisko pracy na które składana jest oferta.
5.   Odrzuceniu podlegają oferty:
•   złożone po terminie,
•   niekompletne,
•   niespełniające wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu,
•   bez niezbędnych czytelnych podpisów kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy na życiorysie/CV, liście motywacyjnym oraz wymaganych oświadczeniach,
•   bez prawidłowego wskazania, którego naboru dotyczą.
6.   Osoby biorące udział w naborach ogłaszanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Kielcach i zakwalifikowane do II etapu postępowania selekcyjnego, będą indywidualnie zawiadamiane o miejscu i terminie przeprowadzenia kolejnego etapu poprzez kontakt określony w ofercie.
7.   Oferty, o których mowa w pkt 5 oraz oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia, są niszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
8.   W przypadku przedstawienia przez kandydata wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
9.   Przedział kwotowy wynagrodzenia zasadniczego brutto: 3016,88 – 3384,16 zł.
10.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /041/ 36-42-685; e-mail: ias.kielce@mf.gov.pl.
11.   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 491

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Udostępnił: Aneta Tokarska

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 07.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×