Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Ogłoszenie o naborze nr 48658ARCHIWALNE z dnia 04.06.2019 r.

 • Oferty do
  18

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: organizacyjno-administracyjnych

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta KielceMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

ul. Kozia 3
25-514 Kielce

Adres urzędu:

ul. Kozia 3
25-514 Kielce

WARUNKI PRACY

praca wykonywana w siedzibie urzędu oraz budynku archiwum zakładowego na stanowisku administracyjno-biurowym praca jednozmianowa w systemie codziennym ( od poniedziałku do piątku) w godz 7.30-15.30 praca przy monitorze komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oświetlenie sztuczne i naturalne praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym narażenie na kontakt z kurzem mogącym powodować alergie praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych ( narzędzia i materiały do pracy : komputer, kserokopiarka,skaner, drukarka, telefon,niszczarka) wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach i regałach archiwalnych praca w nowoczesnym biurowcu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, dogodny dojazd komunikacją miejską brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie sekretariatu PINB dla Miasta Kielce
 • prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej jednostki
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień
 • obługa centrali telefonicznej Inspektoratu i udzielanie zainteresowanym informacji
 • weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym obsługiwanych dokumentów w celu sprawdzenia ich kompletności i poprawności ich wypełnienia
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji pism wpływających do jednostki (obsługa Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych) oraz terminowe przekazywanie zgodnie z dekretacją do właściwych komórek organizacyjnych
 • obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz poczty email
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określnych w ustawie Prawo Budowlane , obowiazującej w Inapektoracie instrukcji kancelaryjnej oraz wewnętrznych zarzadzeń i poleceń służbowych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przygotowanie sprawozdań do organów wyższej instancji
 • przygotowanie i wysyłka korespondencji
 • sporządzanie pism w celu odpowiedzi na zapytania innych organów i instytucji zewnętrznych w tym: udzielanie odpowiedzi na wnioski o dostęp do informcji publicznej
 • dokonywanie zamówień na potrzeby jednostki w tym: zaopatrywanie urzedu w materiały biurowe, kancelaryjne, druki oraz sprzęt biurowy
 • rozliczanie kosztów paliwa samochodów służbowych
 • pilotowanie spraw związanych z planowaniem, opracowaniem i aktualizacją harmonogramu spotkań Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce
 • wykonywanie zadań zleconych przez archiwistę zakłądowego Inspektoratu zwiazanych z archiwizacją dokumentówtj. przemowanie dokumentów z komórek oganizacyjnych do archiwum na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych
 • udostępnianie dokumentów własciwym podmiotom, przygotowanie do brakowania dokumentacji niearchiwalnej, wykonywanie innych czynności techniczno-porządkowych zwiazanych z dokumentacją
 • wykonywanie innych zadań zleconych bezpośrednio przez przełożonego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczno-administracyjne
 • staż pracy: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w sekretariacie/ kancelarii lub na stanowisku do spraw organizacyjno-administracyjnych w tym 5 miesięcy na stanowisku o zakresie zadań związanych z obsługą dokumentacji w archiwum zakładowym
 • prawo jazdy kat B
 • znajomość organizacji i funkcjonowania urzędu w tym bardzo dobra znojomość wlaściwości rzeczowej Inspektoratu
 • znajomość zagadnień związanych z pracą w korpusie służby cywilnej oraz na stanowiskach urzędniczych
 • biegła znajomość ePUAP
 • umiejętności biegłej obsługi komputera, aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne) oraz urządzeń biurowych
 • umiejętnośc redagowania pism
 • samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, rzetelność
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość przepisów ustwy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o służbie cywilnej, ustayw o dosytępie do informacji publicznej, ustawy o danych osobowych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczno-administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: znajomość Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA)
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej oraa rzeczowego wykazu akt stosowanych w PINB
 • znajomość przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz Prawo zamówień publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Kozia 3
  25-514 Kielce

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 041 348 03 66
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2907

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Udostępnił: Anna Wesołowska

Komórka organizacyjna: Księgowość

Wprowadzono: 04.06.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×