Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 50561ARCHIWALNE z dnia 08.07.2019 r.

 • Oferty do
  18

  lipca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: realizacji projektu dofinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 p.n. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” SZOW (zatrudnienie na czas realizacji projektu tj. do grudnia 2020 r.)

w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000Miejsce wykonywania pracy:

Kielce

Praca na terenie Kielc i woj. świętokrzyskiego

Biuro projektu
ul. Zagórska 57
25-344 Kielce

Adres urzędu:

ul. Karola Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

WARUNKI PRACY

praca biurowa i w terenie praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie korupcją konieczność przemieszczania się pomiędzy biurem projektu a siedzibą RDOŚ w Kielcach (ok. 300 m)

ZAKRES ZADAŃ

 • Ustalenie właścicieli działek, w tym pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów dla działek zgłoszonych do objęcia działaniami w projekcie.
 • Przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego dot. m.in. sprzętu, promocji projektu, spotkań z właścicielami gruntów, monitoringu działań ochronnych.
 • Przygotowywanie i obsługa kancelaryjna spotkań z właścicielami działek objętych projektem.
 • Przygotowanie dokumentacji do uzyskania wymaganych prawem zezwoleń (budowa zastawek, ewentualnie zasypywanie rowów melioracyjnych).
 • Udział w kontroli i odbiorze wykonanych prac w terenie.
 • Przygotowywanie dokumentów do wniosku o płatność.
 • Gromadzenie i systematyzowanie dokumentacji związanej z projektem.
 • Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie profilowe lub wyższe z zakresu ochrony środowiska, biologii, rolnictwa, leśnictwa lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 miesiące w jednostce związanej z ochroną środowiska - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innymi dokumentami
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawnych dot. ochrony przyrody
 • Znajomość zasad i procedur związanych z projektami dofinansowywanymi z UE
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji własnej pracy
 • Zdolności analityczne i kreatywność
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Odbyte szkolenia dot. rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków UE i innych funduszy pomocowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Zaangażowanie w pracę
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy z mapami, w tym w środowisku GIS
 • Odporność na stres
 • Znajomość siedlisk zależnych od wód oraz zaleceń ochronnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń dot. rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków UE i innych funduszy pomocowych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.07.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
  ul. Karola Szymanowskiego 6
  25-361 Kielce

  z dopiskiem ,,Ogłoszenie nr ........"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, e-mail: sekretariat.kielce@rdos.gov.pl.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Jolanta Ozga, email.: iod.kielce@rdos.gov.pl, tel.: 41 34-35-340.
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie na czas realizacji projektu dofinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 p.n. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” SZOW (zatrudnienie na czas realizacji projektu tj. do 2020)

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. List motywacyjny, CV oraz wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w sekretariacie RDOŚ w Kielcach. Oferty kandydatów nie odebrane w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru są komisyjnie niszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 34 35 351.Liczba odwiedzin: 1861

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Udostępnił: Mariola Molenda

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń

Wprowadzono: 08.07.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×