Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 56566ARCHIWALNE z dnia 29.10.2019 r.

 • Oferty do
  15

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

asystent laboratoryjny

w Laboratorium Specjalistycznym w KielcachMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

Laboratorium Specjalistyczne w Kielcach
ul. Zagnańska 91
25-558 Kielce

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie,
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni, - praca wymaga sprawności ruchowej, - praca m.in. w pozycji stojącej, - praca wymaga stałej koncentracji. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie, - szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm, - w budynku brak windy, - podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, - praca z aparaturą i sprzętem analitycznym, praca z odczynnikami chemicznymi, -wyjazdy służbowe.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie badań fizyko-chemicznych i organoleptycznych próbek artykułów rolno-spożywczych oraz opracowywanie i dokumentowanie uzyskiwanych wyników w celu oceny jakości handlowej.
 • Opracowywanie procedur badawczych, wdrażanie nowych metod badawczych i ich walidacja oraz szacowanie niepewności pomiarów w celu rozszerzenia oferty analitycznej laboratorium.
 • Utrzymywanie w gotowości analitycznej powierzonej nadzorowi aparatury pomiarowo-badawczej w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania analiz.
 • Wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań.
 • Analiza własna badań w celu uzyskania końcowego właściwego wyniku.
 • Uczestnictwo w planowaniu walidacji metod, sporządzanie zapotrzebowania na aparaturę, sprzęt i odczynniki, uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych oraz szkoleniach w celu utrzymania ciągłości pracy laboratorium.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe chemiczne lub pokrewne
 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność,
 • dobre opanowanie warsztatu chemii instrumentalnej i znajomość klasycznych technik analitycznych,
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.11.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Laboratorium Specjalistyczne w Kielcach
  ul. Zagnańska 91
  25-558 Kielce

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 22 623 25 88, inspektorodo@ijhars.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Pracownikom oferujemy:
• pracę w urzędzie centralnym, zajmującym się ochroną ekonomiczną konsumentów i wykrywaniem zafałszowań żywności,
• wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia),
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju: udziału w szkoleniach, projektach, dofinansowania studiów podyplomowych, bezpłatnego udziału w zajęciach języka angielskiego organizowanego przez laboratorium,
• pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, nisko oprocentowane pożyczki mieszkaniowe, wsparcie socjalne),
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia grupowego, a także pakietu sportowego,
• pracę z nowoczesnymi technologiami i sprzętem laboratoryjnym,
• pracę z wykorzystaniem unikalnych w skali Polski, nowoczesnych metodyk badań, które służą wykrywaniu zafałszowań żywności,
• pracę w systemie ISO, który reguluje procesy i usprawnia działanie,
• pracę w małym zespole, z różnorodnymi zadaniami.
Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny - zastępstwo". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Oferty kandydatów otrzymane po terminie lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Metody i techniki naboru: weryfikacja formalna ofert kandydatów, test wiedzy, jeśli liczba ofert przekroczy 5 (warunkiem przejścia tego etapu naboru jest uzyskanie przez kandydatkę/kandydata minimum 60% punktów możliwych do zdobycia), rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (41) 332 70 84. Przekazanie kopii dokumentów i oświadczeń dodatkowych nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2110

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Udostępnił: Dorota Sobczak

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Szkoleń

Wprowadzono: 29.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×