Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

Ogłoszenie o naborze nr 36638ARCHIWALNE z dnia 24.10.2018 r.

 • Oferty do
  05

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: ORGANIZACJI PRACY

STANOWISKO DS. ORGANIZACJI PRACYMiejsce wykonywania pracy:

Kazimierza Wielka

Adres urzędu:

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ UL. KOLEJOWA 142, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno – biurowa;
- praca na pierwszym piętrze budynku;
- praca przy komputerze oraz innych sprzętach techniki biurowej takich jak: skaner, drukarka, fax;
- praca w pomieszczeniu z oświetleniem mieszanym: światło dzienne i oświetlenie sztuczne.
- brak windy w budynku;
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych;

ZAKRES ZADAŃ

 • 1. Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy i sprawozdawczości Komendy Powiatowej
 • 2. Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, w tym regulaminów, instrukcji, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
 • 3. Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej
 • 4. Planowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych przy pomocy wyznaczonych kontrolerów z innych komórek organizacyjnych oraz sprawozdawczość w tym zakresie;
 • 5. Bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych przez komórki organizacyjne i pracowników
 • 6. Prowadzenie archiwum i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz ustalanie możliwości brakowania akt niepodlegających archiwizacji, w tym prowadzenie sprawozdawczości z zakresu funkcjonowania archiwum
 • 7. Zastępstwo na stanowisku pracy w kancelarii ogólnej Komendanta Powiatowego
 • 8. Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników, w tym: prowadzenie spraw związanych z systemem uposażeń i awansów strażaków; prowadzenie spraw związanych z okresową opinią służbową strażaków i okresową oceną pracowników j; analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego; przygotowywanie zakresów czynności dla Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz dla kierujących komórkami organizacyjnymi, w tym dowódców

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie Administracja
 • staż pracy:
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe Administracja
 • staż pracy: 6 miesięcy Na stanowisku o podobnym zakresie zadań w jednostkach państwowej sfery budżetowej
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu organizacji pracy;
 • Znajomość przepisów związanych z działalnością jednostek budżetowych;
 • Znajomość programów płacowo kadrowych, kancelaryjnych
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność pracy w zespole;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonej rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenia i kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, przydatnych w pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ UL. KOLEJOWA 142, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko starszego inspektora ds. organizacji pracy ogłoszonego w dniu ……..........……………… 2018 r.  i prowadzonego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam / zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

 

………………………….............................................

Miejscowość,  data i podpis

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuje, że:

1.    Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej (28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 142 tel.: 41 352 11 19, e-mail: kazimierza@straz.kielce.pl).

2.    W Komendzie Powiatowej Państwowej z Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z siedzibą w Kielcach, z którym można kontaktować się: ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, tel. 41 365 32 04, e-mail: iod@straz.kielce.pl.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)    żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

b)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.qov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

6.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.    Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Pani/Pana.

9.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko starszego inspektora ds. organizacji pracy” należy składać osobiście w sekretariacie tut. Komendy Powiatowej PSP (w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) lub (decyduje data wpływu do urzędu) listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka – w terminie do dnia 5 listopada 2018 r. włącznie.

Inne informacje:
1.   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
2.   Nabór organizowany jest w oparciu o przepisy „Rozdziału 3 – Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej” ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559).
3.   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
4.   Praca w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30.
5.   Planowany termin rozpoczęcia pracy – II połowa listopada 2018 r.,
6.   Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
7.   Wzory oświadczeń dostępne są w sekretariacie tut. Komendy Powiatowej PSP i na stronie internetowej: http://kazimierza-wielka.straz.kielce.pl
8.   Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu), niekompletne oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
9.   Weryfikacja spełnienia przez kandydatki / kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: „Niezbędne dokumenty i oświadczenia”. W związku z powyższym, aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia z w/w części ogłoszenia.
10.   Kandydatki / kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Dotyczy to każdego etapu naboru. Kandydatki / kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
11.   Nabór składa się z następujących etapów:
a.   weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych;
b.   sprawdzian wiedzy;
c.   rozmowa kwalifikacyjna;
d.   ustalenie wyniku końcowego pracy komisji oraz wyłonienia kandydatek / kandydatów.
12.   Zgromadzone w trakcie naboru oferty zatrudnienia będą przechowywane zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
13.   Szczegółowe informacje o warunkach pracy i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu:
(0-41) 3521 119 wew. 203
14.   Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej, oraz na stronach internetowych:
https://ogloszenia.kprm.gov.pl
https://kppspkazimierzawielka.bip.gov.pl/search/joboffers/
http://kazimierza-wielka.straz.kielce.pl
https://kwpspkielce.bip.gov.pl/search/joboffers/

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 515

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

Udostępnił: Marcin Oziębło

Komórka organizacyjna: KP PSP Kazimierza Wielka

Wprowadzono: 24.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×