Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu

Ogłoszenie o naborze nr 37533ARCHIWALNE z dnia 08.11.2018 r.

 • Oferty do
  22

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy

w Sekcji FinansówMiejsce wykonywania pracy:

Żywiec

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu
ul. Objazdowa 2, 34-300 Żywiec

WARUNKI PRACY

•   praca biurowa w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu; w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku;
•   praca w systemie codziennym (od poniedziałku do piątku) w godzinach 07.30-15.30;
•   wyjazdy służbowe krajowe;
•   praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, skaner, drukarka, telefon, faks, niszczarka);
•   praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
•   oświetlenie sztuczne i naturalne;
•   praca z bazami danych i programami specjalistycznymi;
•   budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak windy i podjazdów, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego PSP nad gospodarką finansową;
 • Planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej PSP;
 • Prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej PSP;
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • Realizowanie zadań związanych z wykorzystaniem środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji komendy powiatowej PSP;
 • Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych;
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej PSP;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • Opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz;
 • Opracowywanie i bieżąca aktualizacja projektów przepisów wewnętrznych komendanta powiatowego PSP z zakresu prowadzenia rachunkowości oraz spraw finansowych;
 • Sporządzanie programów działania oraz planów pracy komendy powiatowej PSP, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań, w tym do Głównego Urzędu Statystycznego i jednostek samorządowych;
 • Współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań;
 • Nadzór nad zadaniami realizowanymi przez podległego pracownika;
 • Nadzór nad naliczaniem i rozliczaniem uposażeń, wynagrodzeń oraz pozostałych należności pracowników oraz prowadzenie dokumentacji płacowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie Wykształcenie/doświadczenie zawodowe zgodne z określonym w art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, tj. spełnienie jednego z poniższych warunków: • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości lub • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • doświadczenie zawodowe: - 3 lata praktyki w księgowości w przypadku kandydatów, którzy ukończyli ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub - 6 lat praktyki w księgowości w przypadku kandydatów, którzy ukończyli średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości i finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o zamówieniach publicznych, o Państwowej Straży Pożarnej, o ochronie przeciwpożarowej, o służbie cywilnej, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów płacowych i rozliczeń związanych z uposażeniem pracowników;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz programów finansowo-księgowych;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Systematyczność, terminowość i dokładność;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i zachowania równowagi w sytuacjach stresogennych;
 • Dyspozycyjność;
 • Znajomość specyfiki finansowania i zasad funkcjonowania PSP oraz korpusu służby cywilnej;
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych oraz archiwizacji dokumentów;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji (ukończone kursy, szkolenia, prawo jazdy itp.);
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych ;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać w sekretariacie (I piętro) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, ul. Objazdowa 2, 34-300 Żywiec w zaklejonej kopercie z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego w KP PSP w Żywcu" lub przesłać drogą pocztową.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1.      Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu (34-300 Żywiec, ul. Objazdowa 2, tel. 338630402, fax. 338630431, e-mail: straz@zywiec.kppsp.gov.pl)

2.      W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Daniel Hermyt (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. 326215180, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO,

Odbiorcą danych jest Komenda Powiatowa PSP w Żywcu.
Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przepisów kancelaryjnych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1)      żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 225310300, fax. 225310301, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

1.Wszystkie złożone oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydata.
2.W przypadku składania kopii dokumentów na każdej zapisanej stronie kandydat musi umieścić adnotację: „Potwierdzam zgodność z oryginałem” oraz datę i własnoręczny czytelny podpis.
3.W przypadku składania dyplomu (kopii) potwierdzającego wykształcenie wyższe– dyplom musi być podpisany przez jego posiadacza.
4.Kandydaci proszeni są o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.
5.Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
6.Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia”. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Dodatkowe dokumenty” nie jest obowiązkowe. Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
7.Oferty niespełniające kryteriów naboru oraz oferty kandydatów, którzy nie przeszli kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, będzie można odebrać w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej KP PSP w Żywcu w terminie do 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru. Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone niezwłocznie po upływie tego terminu.
8.Proces naboru będzie przeprowadzany w następujących etapach:
1)   wstępna ocena ofert oraz ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2)   test pisemny ze znajomości ustaw: o rachunkowości, o finansach ubezpieczeniach społecznych, ustaw podatkowych oraz ustawy o PSP i ustawy o ochronie ppoż.,
3)   rozmowa kwalifikacyjna,
4)   wybór kandydata.
9.Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatki/kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub w przypadku nieprzystąpienia kandydatki/kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego.
10.Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowiązana(-y) jest do okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (ze zdjęciem)
11.Prace związane z przeprowadzeniem naboru wykonuje komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu.
12.Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do służby cywilnej w Państwowej Straży Pożarnej podejmie Komendant Powiatowy PSP w Żywcu.
13.Rekrutację uznaje się za zakończoną w momencie ogłoszenia wyniku naboru na tablicy ogłoszeń KP PSP w Żywcu, opublikowanie na stronie internetowej http://www.zywiec.kppsp.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://nabory.kprm.gov.pl/.
14.Zatrudnienie zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
15.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (33) 863-04-02 lub osobiście w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej KP PSP w Żywcu w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00.
16.   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
17.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wysługę lat odpowiedni do zaliczonego okresu pracy to 3900 zł brutto.
Ogłoszenie ze szczegółowym opisem przebiegu naboru, wzory oświadczeń oraz zasady naboru na stronie internetowej http://www.zywiec.kppsp.gov.pl/bip/index.php/ogloszeniaLiczba odwiedzin: 433

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu

Udostępnił: Wioletta Lach

Komórka organizacyjna: Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

Wprowadzono: 08.11.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×