Kuratorium Oświaty w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 58568ARCHIWALNE z dnia 12.12.2019 r.

 • Oferty do
  22

  grudnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

wizytator

do spraw: nadzoru pedagogicznego

Delegatura w Sosnowcu, ul. Krzywa 2, 41 - 200 SosnowiecMiejsce wykonywania pracy:

Sosnowiec

Delegatura w Sosnowcu
ul. Krzywa 2
41 - 200 Sosnowiec

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

WARUNKI PRACY

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym w budynku 3 piętrowym, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 1 piętrze. Budynek nie posiada windy osobowej, podjazdu oraz pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w formach określonych prawem i zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa określonymi przez MEN celem dokonania oceny i podniesienia jakości ich pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
 • prowadzenie monitorowania szkół i placówek zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa określonymi przez MEN oraz potrzebami wynikającymi z bieżącego nadzoru pedagogicznego celem podniesienia jakości pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
 • wydawanie zaleceń oraz zgłaszanie uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych czynności w celu podniesienia jakosci pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
 • nadzorowanie realizowania zaleceń pokontrolnych w nadzorowanej jednostce,
 • przygotowywanie projektów poleceń i wniosków oraz zawiadomień organu prowadzącego szkołę lub placówkę o stwierdzonych istotnych uchybieniach w jej działalności,
 • sporządzanie informacji dotyczących realizacji nadzoru pedagogicznego nad szkołami lub placówkami,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,
 • sporządzanie planów pracy, analiz, sprawozdań z zakresu realizowanych zadań oraz zamieszczanie informacji z pełnionego nadzoru na platformach wymiany informacji obowiązujących w MEN i KO.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 letni staż w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • w przypadku nauczycieli akademickich co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość Prawa oświatowego,
 • Karty Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność komunikacji,
 • współpracy,
 • podejmowanie decyzji,
 • odpowiedzialność,
 • rzetelność i terminowość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • Kopia dokumentu potwierdzającego doskonalenie w zakresie zarządzania lub administracji
 • Kopia dokumentu potwierdzającego pięcioletni staż pracy w szkole wyższej w przypadku nauczycieli akademickich
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.12.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Powstańców 41a
  40-024 Katowice,pok. 6.10

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRACY W KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 1. Administrator danych i kontakt do niego: Śląski Kurator Oświaty. 2. Dane do kontaktu: Kuratorium Oświaty ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice, e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl. 3. Kontakt do inspektora ochrony danych: adres mailowy: iod@kuratorium.katowice.pl, tel.032/606-30-37. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej (podstawa prawna art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art.6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust.2 lit. a i b RODO). 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwalnych, zgodnie z wymogami prawa. 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 8. W przypadku, gdy dobrowolnie przekaże Pan/Pani szerszy zakres danych, niż wymagany ww. przepisami prawa, podstawą przetwarzania danych przekazanych w tym szerszym zakresie, będzie Pani/Pana wyraźna zgoda na przetwarzanie tych danych (art.6 ust.1 lit a)RODO). 9. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” - wzory oświadczeń. Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3800 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-24.
Kuratorium Oświaty w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz stron: nabory.kprm.gov.pl oraz www.kuratorium.katowice.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2187

Wytworzył/odpowiada: Śląski Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Udostępnił: Urszula Piszczek

Komórka organizacyjna: Oddział Kadr

Wprowadzono: 12.12.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×