Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika

Ogłoszenie o naborze nr 61352ARCHIWALNE z dnia 19.02.2020 r.

 • Oferty do
  6

  marca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta RybnikaMiejsce wykonywania pracy:

Rybnik

miasto Rybnik i powiat rybnicki

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika
ul. Białych 7
44-200 Rybnik

WARUNKI PRACY

Praca związana z wyjazdami na kontrole (miasto Rybnik i powiat rybnicki) w czasie których możliwe jest działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, praca na wysokości oraz praca z użyciem urządzeń pomiarowych (miara, dalmierz itp.). Praca wymaga odporności na stres. Wyjazdy w teren związane są z kierowaniem pojazdem służbowym. Poza wyjazdami w teren praca biurowa z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego (czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie), kserokopiarki i innych urządzeń biurowych, samochód. Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku - występują bariery architektoniczne, brak podjazdów, brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
 • prowadzenie inspekcji w zakresie właściwości utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji i postanowień) oraz innych pism z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie tematycznych akcji kontrolnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właścicwości organu nadzoru budowlanego I instancji w przedmiocie: przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania
 • prowadzenie kontroli obowiązkowych
 • prowadzenie spraw związanych z zakończeniem budowy obiektu budowlanego
 • inne zadania z zakresu właściwości organu nadzoru budowlanego zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika lub jego zastępcę

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopię uprawnień budowlanych
 • kopię prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów (np. świadectwo pracy) potwierdzających doświadczenie w administracji publicznej

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.03.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika
  ul. Białych 7 (I piętro, pok. 104)
  44-200 Rybnik

  Oferty pracy można składać poza godzinami pracy kancelarii w godzinach pracy urzędu w pok. 105 lub 106.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika ul. J. i F. Białych 7 44-200 Rybnik
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: w.gorecki@avdlabiznesu.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 4222658. Informacja o godzinach pracy inspektoratu umieszczona jest na stronie www.rybnik.pinb.pl Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Metody i techniki naboru:
1. weryfikacja formalna
2. analiza merytoryczna aplikacji
3. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test z posiadanej wiedzy w zakresie aktów prawnych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01 kwietnia 2020 r.Liczba odwiedzin: 2461

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika

Udostępnił: Joanna Wieczorek-Zarzecka

Komórka organizacyjna: PINB

Wprowadzono: 19.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×