Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Ogłoszenie o naborze nr 36903ARCHIWALNE z dnia 29.10.2018 r.

 • Oferty do
  16

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  0,75
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy

w Referacie do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i PracyMiejsce wykonywania pracy:

Racibórz

Adres urzędu:

ul. Dąbrowskiego 2, 47 - 400 Racibórz

WARUNKI PRACY

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca w godzinach pomiędzy 7.30 a 15.30, praca przed monitorem oraz w terenie; wymuszona pozycja ciała; • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; • możliwość poruszania się po budynku: brak wind, odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi.

ZAKRES ZADAŃ

 • ustalanie okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie w celu określenia środków i wniosków profilaktycznych
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby w celu zapewnienia przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Oddziale
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, budynków i urządzeń oraz w czynnościach odbiorczych po wykonaniu robót budowlanych w celu nadzoru nad przestrzeganiem zasad i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opracowywanie sprawozdań i analiz z zakresu stanu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w celu przekazania dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW, KGSG i Komendanta Oddziału
 • informowanie Komendanta Oddziału o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i przedstawianie wniosków dotyczących sposobu usunięcia tych zagrożeń w celu zminimalizowania ryzyka zawodowego
 • uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji, planów modernizacji obiektów i pomieszczeń w celu koordynacji pracy w zakresie zgodności z przepisami BHP
 • udział w opracowywaniu analizy ryzyka na stanowiskach pracy w celu realizacji obowiązku ustawowego i dokonania oceny ryzyka zawodowego
 • prowadzenie szkoleń, udzielanie instruktaży z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszy i pracowników w celu zapoznawania z zasadami BHP i przestrzegania przepisów w tym zakresie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu bhp lub studia podyplomowe w tym zakresie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w służbie bhp
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu BHP (np. rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP) i umiejętność ich stosowania w praktyce;
 • umiejętność pracy w zespole
 • miejętność działania w sytuacjach stresowych, umiejętność analitycznego myślenia; rozwiązywania problemów, komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera
 • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w administracji publicznej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018. 412 tekst jednolity wraz z późn. zm.).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów uzupełniających
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Oddział Straży Granicznej
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Dąbrowskiego 2
  47-400 Racibórz

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwy udział w naborze. • Administratorem danych jest Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ul. Dąbrowskiego 2, 47 – 400 Racibórz, Tel. (32) 414 40 00; e-mail: slaski@strazgraniczna.pl. • Inspektor ochrony danych: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ul. Dąbrowskiego 2, 47 – 400 Racibórz, Tel. (32) 414 47 12; e-mail: woi.slaski@strazgraniczna.pl. • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej na podst. art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1889 ze zm.) • Okres przechowywania danych: 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru • Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, nie będą przekazywane do  państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej. • Kandydat ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; • Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
• Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
• Proponowane wynagrodzenie brutto: 1720,18 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
• Mile widziana osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.
• Oświadczenia wskazane w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach” należy uwiarygodnić własnoręcznym podpisem.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414-41-39, (32) 414 4342.Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1787

Wytworzył/odpowiada: Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Udostępnił: Marta Bąk

Komórka organizacyjna:

Wprowadzono: 29.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×