Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu

Ogłoszenie o naborze nr 53599ARCHIWALNE z dnia 04.09.2019 r.

 • Oferty do
  30

  września

  2019

 • Wymiar etatu
  1/2
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent prawno-administracyjny

do spraw: egzekucji administracyjnej samowoli budowlanych oraz stanów technicznych , wniosków do sądu, występowania przed sądami i organami administracyjnymi, oceny aktów administracyjnych, monitorowanie i analiza orzecznictwa , sporządzanie opinii, decyzji, wew. regulaminów, polityki bezpieczeństwa danych

1Miejsce wykonywania pracy:

Racibórz

Nie dotyczy

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz

WARUNKI PRACY

WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w siedzibie Inspektoratu i poza nią. Przeprowadzanie wizji i oględzin na terenie powiatu Raciborskiego. Przyjmowanie stron postępowań i udzielanie informacji – stres związany z obsługą interesantów. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Praca przy komputerze, korzystanie z internetu i urządzeń biurowych Stanowisko pracy spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Oświetlenie stanowiska pracy: naturalne i sztuczne. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W trakcie wykonywania kontroli praca w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Inne Siedziba Inspektoratu nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 •  prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej dotyczących samowoli budowlanych, w tym sporządzanie wniosków i pism procesowych związanych z kierowaniem spraw do sądu,
 •  wykonywanie zadań w zakresie występowania przed sądami oraz przed organami administracyjnymi w sprawach samowoli budowlanych,
 •  dokonywanie oceny pod względem prawnym projektów aktów administracyjnych
 •  monitorowanie i analiza orzecznictwa Sądów i organów nadrzędnych
 •  sporządzanie opinii prawnych
 •  sporządzanie projektów decyzji i aktów wewnątrzzakładowych, tworzenie wewnętrznych procedur i regulaminów prawnych
 •  zajmowanie się sprawami polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz informacji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe prawnicze lub administracyjne
 • staż pracy: co najmniej 3 lata na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 •  dobra znajomość prawa administracyjnego i cywilnego
 •  dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);
 •  odpowiedzialność, samodzielność, pomysłowość
 •  umiejętność praktycznego stosowania prawa i redagowania pism urzędowych
 •  dobra organizacja czasu pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 •  kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 •  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 •  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 •  życiorys (CV) i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia
 •  kopia świadectwa pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.09.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
  ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
  lub pocztą elektroniczna na adres:
  pinbraciborz@interia.pl z dopiskiem: Referent.
  https://www.e-bip.org.pl/pinbraciborz/

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, pinbraciborz@interia.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.pinbraciborz@gmail.com
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: PINB w Raciborzu
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 419-04-66;
   osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej;
   osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane;
   oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
   oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczoneLiczba odwiedzin: 3617

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu

Udostępnił: SIMONA SZYMICZEK

Komórka organizacyjna: PINB

Wprowadzono: 04.09.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×