Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 30026ARCHIWALNE z dnia 05.07.2018 r.

 • Oferty do
  19

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy informatyk

w Czwartym Dziale Wsparcia Informatycznego oraz Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej (IIW-4)Miejsce wykonywania pracy:

Mysłowice

Urząd Skarbowy w Chorzowie,
Urząd Skarbowy w Jaworznie,
Urząd Skarbowy w Mysłowicach,
Urząd Skarbowy w Pszczynie,
Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej,
Urząd Skarbowy w Tychach

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa, wymagająca wyjazdów służbowych do innych US, - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - zagrożenie korupcją, - użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), - kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, - praca pod presją czasu i czynników stresujących, - praca z dokumentacją techniczną (w tym również w języku angielskim) sprzętu/oprogramowania, a także korzystanie z baz wiedzy, - konieczność samodzielnego wykonywania niektórych czynności w miejscach o utrudnionym dostępie, - czynności wymagające sporadycznego wysiłku fizycznego np. samodzielnego przemieszczania ciężkich i nieporęcznych przedmiotów Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku, z tym, że praca związana jest z koniecznością poruszania się po budynku (3 kondygnacje w starej części i 4 kondygnacje w nowej części budynku), częste wyjazdy służbowe – budynki bez ułatwień architektonicznych, sporadycznie wymagana sprawność fizyczna związana z obsługą sprzętu IT (podnoszenie/wnoszenie/znoszenie po schodach, załadunek/rozładunek z samochodu sprzętu IT: drukarek, komputerów, monitorów, przenoszenie, rozłączanie/podłączanie w miejscach trudno dostępnych: pod biurkami, za szafkami, za regałami, manualne czyszczenie/konserwacja/naprawy/demontaż/montaż sprzętu IT), - bariery architektoniczne: w budynku brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych (z parteru nowej części na parter starej części budynku oraz na pozostałe kondygnacje budynku), toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych, - budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych oraz nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową

ZAKRES ZADAŃ

 • bieżące wsparcie użytkowników usług informatycznych, w tym obsługa zgłoszeń użytkowników w Urzędzie,
 • realizacja zadań związanych z rozwojem usług informatycznych, w tym planowanie rozbudowy i modyfikacji podległej infrastruktury,
 • zarządzanie zasobami sprzętu informatycznego (instalacja, zmiana miejsca użytkowania, konserwacja, wstępna diagnoza awarii, prowadzenie rejestru sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby komórki informatyki),
 • przestrzeganie zasad związanych z bezpieczeństwem i ochroną informacji, w tym realizacja zapisów odpowiednich procedur,
 • wsparcie techniczne zadań związanych z informatyką śledczą,
 • obsługa zgłoszeń serwisowych, ewentualnie usuwanie awarii lokalnego systemu informatycznego,
 • administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi w podległych urzędach,
 • administrowanie centralnymi systemami informatycznymi w zakresie zarządzania kontami użytkowników oraz uprawnieniami w ramach przyznanych uprawnień administratorów domeny.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym pozwalającym na swobodne korzystanie z dokumentacji
 • Znajomość budowy sprzętu informatycznego
 • Znajomość zasad budowy i konfigurowania infrastruktury teleinformatycznej
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows i Linux
 • Umiejętność komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie techniczne o kierunku informatyka lub elektronika lub mechatronika lub teleinformatyka

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.07.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice
  z dopiskiem „nabór – młodszy informatyk – Czwarty Dział Wsparcia Informatycznego oraz Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej (IIW-4) – US Mysłowice”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej: IAS w Katowicach) z siedzibą w Katowicach przy ul. Damrota 25. 2. W IAS w Katowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Anna Śmietana, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: + 48 32 207 61 49 lub adresem e-mail: IOD.Katowice@mf.gov.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach. 4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów m.in. Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzeń wykonawczych. 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział. 6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) lub do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Katowicach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.
List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z czterech etapów: weryfikacji ofert kandydatek/kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy, sprawdzianu praktycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,
w tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.

Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.091,84 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-64-77.Liczba odwiedzin: 1739

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Udostępnił: Magdalena Śliwa

Komórka organizacyjna: Referat ds. Naborów

Wprowadzono: 05.07.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×