Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu

Ogłoszenie o naborze nr 52171ARCHIWALNE z dnia 07.08.2019 r.

 • Oferty do
  26

  sierpnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

zespół ds. bezpieczeństwa żywnościMiejsce wykonywania pracy:

Lubliniec

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu
ul. Sobieskiego 9
42-700 Lubliniec

WARUNKI PRACY

- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (powiat lubliniecki);
- praca w zespole;
- wyjazdy służbowe poza miejsce wykonywania pracy;
- dyspozycyjność;
- obsługa klientów zewnętrznych;
- obsługa komputera.

ZAKRES ZADAŃ

 • Rejestracja i prowadzenie kontroli podmiotów produkujących i wprowadzających do obrotu środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego, sporządzanie projektów decyzji i zaświadczeń
 • Nadzór i prowadzenie kontroli weryfikujących spełnianie wymagań obowiązujących w produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Nadzór nad dobrostanem i ochroną zwierząt podczas uboju w celu egzekwowania obowiązujących przepisów
 • Pobieranie prób do badań urzędowych żywności
 • Prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości, wymaganych rejestrów i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw oraz wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub związane z produkcją żywności
 • staż pracy: na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Prawo jazdy kat B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.08.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu
  ul. Sobieskiego 9
  42-700 Lubliniec
  sekretariat urzędu

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, tel. 34/356-31-21, fax. 34/353-20-60, e-mail: lubliniec.piw@wetgiw.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Mirosław Midor, tel. 601 475 108, e-mail: iod@infosystem-projekt.pl
 • Cel przetwarzania danych: 
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu
 • Okres przechowywania danych: 
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres       kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
       

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: 
  1.  art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2.  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie  cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3.  art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: 
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: 
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

1.   W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu).
2.   Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty określone w ogłoszeniu.
3.   Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zniszczone po zakończeniu naboru (decyduje data stempla pocztowego).
4.    Oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być oznaczone aktualną datą oraz podpisane własnoręcznie.
5.   Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji.
6.    Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty nie będą zwracane, zostaną zniszczone.
7.   Kandydaci nie będą informowani drogą mailową, telefoniczną ani listowną o wynikach naboru.
8.    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34/356-31-21.Liczba odwiedzin: 384

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu

Udostępnił: Ewelina Olek

Komórka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu

Wprowadzono: 07.08.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×