Kuratorium Oświaty w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 69425ARCHIWALNE z dnia 01.10.2020 r.

 • Oferty do
  11

  października

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

wizytator

do spraw: nadzoru edukacji

Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41 a, 40-024 KatowiceMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Kuratorium Oświaty
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
41 - 200 Sosnowiec

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

WARUNKI PRACY

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym w budynku 10 piętrowym, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 7 piętrze. Budynek posiada windę osobową, podjazd oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami zlokalizowanymi na terenie działania Kuratorium Oświaty, w szczególności prowadzenie kontroli i ewaluacji w szkołach i placówkach.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących wydania dyrektorowi szkoły lub placówki, organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę polecenia usunięcia uchybień w przypadku prowadzenia działalności z naruszeniem przepisów ustawy o systemie oświaty.
 • Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawianych przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.
 • Opracowanie opinii dotyczących: ustalania sieci, przekształcania oraz likwidacji szkół i placówek, nadawania szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych, przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenia szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów, oceny możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, założenia szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.
 • Nadzorowanie i wspomaganie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych, w tym analiza zgłoszeń wypoczynku i umieszczanie ich w bazie wypoczynku.
 • Przygotowywanie dokumentacji oraz organizowanie prac komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Gromadzenie i przetwarzanie na platformie SOK i npso2 danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, sporządzanie planów pracy, analiz, sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.
 • Wydawanie zgody na zatrudnienie nauczycieli oraz osób niebędących nauczycielami nieposiadających kwalifikacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • Stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • Ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej 2 letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • W przypadku nauczycieli akademickich co najmniej pięcioletni staż pracy i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • Znajomość Prawa oświatowego i aktów wykonawczych,
 • Karty Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Rzetelność i terminowość,
 • Zorientowanie na osiąganie celów,
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętności współpracy,
 • Umiejętności podejmowania decyzji i odpowiedzialności.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • Kopia dokumentu potwierdzającego doskonalenie w zakresie zarządzania lub administracji
 • Kopia dokumentu potwierdzającego pięcioletni staż pracy w szkole wyższej w przypadku nauczycieli akademickich
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.10.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Powstańców 41a
  40-024 Katowice,pok. 6.10

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE NA SANOWISKO PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1 ze zm.). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

1. Administratorem danych osobowych jest Śląski Kurator Oświaty

Dane do kontaktu: Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl skrytka ePUAP: /y77uu54yfi/skrytka.

2. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel: 32 – 606 – 30 – 37, e-mail: iod@kuratorium.katowice.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwiacji dokumentów po przeprowadzonym naborze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO; art. 9 ust 1 RODO) w zakresie wskazanym w przepisach:

· w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

· ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

· ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikajacym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotchczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO) -zawarte w Oświadczeniu o wyrażeniu zgody. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie - zawarta w Oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenie tego samego stanowiska). Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwalnych, zgodnie z wymogami prawa, wskazanymi w pkt 3.

7. W związku z przetwarzaniem przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

· dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

· sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

· usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

· ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

· przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);

· prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);

· cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych, niż takich, które wynikają z przepisów prawa. Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z Kuratorium Oświaty w Katowicach lub Inspektorem Ochrony Danych.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podanie przez Państwa innych danych (np. numeru telefonu, prywatnego adresu poczty elektronicznej) jest dobrowolne, za wyrażoną zgodą.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” - wzory oświadczeń. Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 4 000 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-24.
Kuratorium Oświaty w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz stron: nabory.kprm.gov.pl oraz www.kuratorium.katowice.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata.Liczba odwiedzin: 1642

Wytworzył/odpowiada: Śląski Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Udostępnił: Joanna Lewartowska

Komórka organizacyjna: KO

Wprowadzono: 01.10.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×