Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 21545ARCHIWALNE z dnia 31.01.2018 r.

 • Oferty do
  20

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Nabór otwarty dla cudzoziemców

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy statystyk

do spraw: opracowania i gromadzenia materiałów statystycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie

w Departamencie Warunków Pracy i SzkoleniaMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31,
40-055 Katowice

WARUNKI PRACY

•   duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
•   częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
•   wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny,
•   praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego.
Budynek Urzędu wielokondygnacyjny, niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

ZAKRES ZADAŃ

 • sporządzanie raportów, analiz i prezentacji multimedialnych o stanie bezpieczeństwa w górnictwie, m.in. z wykorzystaniem systemu SUZUG,
 • wprowadzanie i przetwarzanie danych dotyczących działalności urzędów górniczych (w tym działalności represyjnej),
 • przetwarzanie danych statystycznych w celu przygotowywania prezentacji multimedialnych obrazujących stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie,
 • umieszczanie danych statystycznych i informacji o zaistniałych wypadkach w polskim górnictwie na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego,
 • przesyłanie do urzędów górniczych i zakładów górniczych w formie elektronicznej informacji o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach (tzw. ekspres informacje),
 • prowadzenie ewidencji wydobycia kopalin oraz zakładów górniczych, co do ich ilości, zatrudnienia, z uwzględnieniem właściwego okręgowego urzędu górniczego oraz podziału na rodzaj wydobywanej kopaliny,
 • przetwarzanie danych osobowych poszkodowanych oraz nadzorowanie rejestru osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne w zakresie statystyki lub wyższe matematyczne
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata (powyżej) pracy z komputerem w zakresie zastosowań matematyki i metod analizy statystycznej
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość prowadzenia procedury administracyjnej
 • Wiedza z zakresu statystyki i analizy danych
 • Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz specjalistycznych programów InCMS oraz SUZUG
 • Myślenie analityczne
 • Rzetelność i terminowość
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne w zakresie statystyki lub wyższe magisterskie matematyczne
 • Znajomość języka SQL

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 2 lat pracy z komputerem w zakresie zastosowań matematyki i metod analizy statystycznej
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka SQL (zaświadczenia, certyfikaty, suplement dyplomu)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.02.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wyższy Urząd Górniczy
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice
  Oferty, w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Oferta pracy – WPS/Z III/st. stat./2",
  należy wysyłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych i dodatkowych - analiza dokumentów,
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz specjalistycznych programów InCMS oraz SUZUG – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: myślenie analityczne, rzetelność i terminowość, skuteczna komunikacja,
- sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-18-20

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1298

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Udostępnił: Aleksandra Jochemczyk

Komórka organizacyjna: Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 31.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×