Archiwum Państwowe w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 61088ARCHIWALNE z dnia 13.02.2020 r.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy konserwator archiwalny

do spraw: nadzorowania procesu masowej konserwacji materiałów archiwalnych

Oddział VI − Konserwacji jednostkowej i masowej oraz reprografiiMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Katowicach
ul. Józefowska 104
40-145 Katowice

WARUNKI PRACY

- praca wymagająca wysiłku fizycznego
- ekspertyzy poza siedzibą archiwum
- praca w trudnych warunkach środowiskowych (kurz, pył archiwalny, zagrożenie mikrobiologiczne)
- narzędzia i materiały pracy: sprzęt i materiały do konserwacji, sprzęt komputerowy
- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzorowanie, kontrolowanie i ewidencjonowanie prac związanych z całym procesem masowego odkwaszania papieru oraz weryfikowanie jakości przeprowadzonych prac przez pracowników
 • Przeprowadzanie na obiektach znajdujących się w złym stanie zachowania specjalistycznych zabiegów związanych z konserwacją pełną w celu ochrony i zabezpieczenia materiałów archiwalnych
 • Tworzenie dokumentacji konserwatorskiej w celu udokumentowania oraz zweryfikowania prawidłowości przeprowadzanych prac konserwatorskich
 • Współpraca z kierownikami archiwalnych pracowni masowego odkwaszania papieru, Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów w Warszawie oraz Kliniką Papieru w Krakowie w celu prawidłowego prowadzenie procesu odkwaszania oraz wymiany doświadczeń
 • Udzielanie konsultacji oraz współudział w typowaniu materiałów archiwalnych z zasobu Centrali, Oddziałów zamiejscowych oraz 6 przydzielonych archiwów w kraju w celu oceny metod koniecznych prac związanych z odkwaszaniem akt
 • Utrzymywanie kontaktów z firmami dostarczającymi materiały eksploatacyjne i urządzenia oraz składanie zamówień na specjalistyczne materiały konserwatorskie oraz sprzęt do masowego odkwaszania papieru
 • Przeprowadzanie badań pH papieru przed i po procesie odkwaszania w celu prowadzenia bieżącej kontroli jakości technologii masowego odkwaszania akt
 • Przeprowadzanie szkoleń oraz udzielanie podmiotom zewnętrznym informacji i wskazówek dotyczących metod ochrony zbiorów archiwalnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu konserwacji
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat w obszarze związanym z konserwacją papieru i skóry
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników
 • Dokładność, odpowiedzialność, łatwość komunikacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o specjalizacji konserwacja papieru i skóry
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku kierowniczym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Znajomość ustawy archiwalnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.02.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Katowicach
  ul. Józefowska 104
  40-145 Katowice
  z dopiskiem - „oferta zatrudnienia - starszy konserwator archiwalny, Oddział VI"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 32 208 78 01/02, e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 208 78 16, e-mail: promocja@katowice.ap.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy dostarczać wyłącznie w formie pisemnej - listownie lub osobiście.
Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni do naboru zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 3 500,00 zł
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2020 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 2087894

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1380

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Archiwum

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Katowicach

Udostępnił: Barbara Sterkowicz

Komórka organizacyjna: Dział administracyjno-gospodarczy

Wprowadzono: 13.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×