Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 55322ARCHIWALNE z dnia 05.10.2019 r.

 • Oferty do
  14

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor zakładów górniczych

do spraw: górniczych

Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach,Miejsce wykonywania pracy:

Katowice

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
ul. Obroki 87
40-833 Katowice

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
ul. Obroki 87
40-833 Katowice

WARUNKI PRACY

1.   Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
-   trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,
-   szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
-   narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
-   narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub o wysokiej temperaturze,
-   częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
2.   Sposób wykonywania zadań:
-   pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach
i nierównych powierzchniach,
-   przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych,
-   przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia.
-   budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
-   pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie kontroli, dokonywanie analizy stanu zagrożeń, wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymywanie ruch zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia, w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, zagrożeń oraz sprawdzenia i zapewnienia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją techniczno-ruchową i przepisami
 • przeprowadzanie analizy planów ruchu, dodatków do tych planów, projektów technicznych robót górniczych oraz innych spraw i wniosków
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi akcjami ratowniczymi, przeprowadzanie oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości oraz przygotowywanie projektów orzeczeń i decyzji
 • opracowywanie projektów planów pracy i sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedniej ewidencji
 • przygotowywanie projektów wniosków do przedsiębiorców o zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego i do sądów o ukaranie za wykroczenia popełnione w związku z ruchem zakładu górniczego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne
 • staż pracy: 3 lata (powyżej 3 lat) doświadczenia zawodowego jako osoba dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych lub podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego lub w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • skuteczna komunikacja
 • asertywność
 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programu Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu górnictwo podziemne
 • staż pracy: powyżej roku jako osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny lub podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice
  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – KAT/GG/SI/D”, należy wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych na podany adres lub składać w Sekretariacie Urzędu.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, ul. Obroki 87, 40-833 Katowice
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice; e-mail: iod@wug.gov.pl, tel. 32 736 18 57
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 788 98 51.
Informacja o metodach i technikach naboru:
-   sprawdzenie wymagań formalnych - analiza dokumentów,
-   sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,
-   sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
-   sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
-   sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1160

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach

Udostępnił: Agata Godlewska

Komórka organizacyjna: Administracja

Wprowadzono: 05.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×