Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 37577ARCHIWALNE z dnia 09.11.2018 r.

 • Oferty do
  20

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: analiz, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku w zakresie monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych

w Wydziale Monitoringu ŚrodowiskaMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2

WARUNKI PRACY

Praca z wykorzystaniem komputera. Praca w terenie, nietypowe godziny pracy - dyżury, prowadzenie samochodu służbowego - kat. B. Budynek siedziby jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda).

ZAKRES ZADAŃ

 • Analizuje, przetwarza, gromadzi i interpretuje wyniki otrzymywane z badań monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych w ramach państwowego monitoringu środowiska, w celu wykonania ocen i dostarczenia aktualnych danych o stanie środowiska;
 • Przygotowuje raporty, oceny i opracowania tematyczne w zakresie monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych, przeznaczonych do wykorzystania przez organy administracji publicznej, a także w celu informowania społeczeństwa o stanie środowiska;
 • Współpracuje z Laboratorium w zakresie organizaji badań monitoringowych hałasu na terenie miast i miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców oraz w zakresie monitoringu pól elektromagnetycznych w określonych miejscach w terenie, w celu sprawnego i zgodnego z przepisami wykonania badań;
 • Udziela informacji publicznej w zakresie realizowanych obowiązków, w tym informacji za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych, w celu przekazania danych określających stan środowiska w zakresie hałasu i pól elektromagnetycznych;
 • Wspomaga graficzne opracowanie raportów, ocen i innych publikacji dotyczących stanu środowiska, przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych, w tym programów informacji przestrzennej (GIS) oraz wspomaga wykonywanie map akustycznych, w celu graficznej prezentacji wyników badań;
 • Wprowadza dane do baz danych w zakresie monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych, w celu uzyskania zbioru danych służących do dalszego przetwarzania, przy wykonywaniu ocen i udostępnianiu informacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska
 • Ogólna znajomość krajowych i wspólnotowych przepisów z zakresu ochrony środowiska;
 • Ogólna znajomość zagadnień związanych z monitoringiem środowiska;
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu związanym z ochroną środowiska lub pokrewne;
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w administracji publicznej;
 • Przeszkolenie w zakresie stosowania specjalistycznych programów komputerowych (graficznych);
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejetność pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2. Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "Oferta pracy - nr ogłoszenia".

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Wita Stwosza 2, tel. 32 20 17 600.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@katowice.wios.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom;
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydatki/kandydaci proszone/proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Ofert otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ". Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 20 17 610 oraz na stronie www.katowice.wios.gov.pl "Praca w WIOŚ". Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1972

Wytworzył/odpowiada: Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Udostępnił: Danuta Siwor

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i szkolenia

Wprowadzono: 09.11.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×