Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 18414ARCHIWALNE z dnia 23.11.2017 r.

 • Oferty do
  4

  grudnia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Nabór otwarty dla cudzoziemców

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej

w Biurze - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-GeologicznejMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Wyższy Urząd Górniczy
ul. Obroki 87
40-929 Katowice

Adres urzędu:

Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

WARUNKI PRACY

• duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych, • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, • szkodliwe czynniki środowiska pracy przy archiwizowaniu dokumentacji (wirusy, bakterie, pasożyty, grzyby), • narażenie na alergie, zakażenie górnych dróg oddechowych, choroby skóry lub podrażnienia, • praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego, • wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczony w szafach z koniecznością użycia drabiny, • podczas pracy w archiwum praca przy sztucznym oświetleniu, • sporadyczne podróże służbowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do osób niepełnosprawnych, • miejsce pracy usytuowane na parterze budynku, • budynek Urzędu jest odpowiednio dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • archiwizowanie dokumentacji przyjętej do archiwum, segregowanie tematycznie i chronologicznie dokumentów, nadawanie sygnatury (numery ewidencyjne jednostek archiwizacyjnych), składowanie dokumentacji w składnicy dokumentów tekstowych lub kartograficznych,
 • uzupełnianie i aktualizowanie komputerowej bazy danych, zawierającej spis i charakterystykę zarchiwizowanych dokumentów, przejętych po likwidacji zakładów górniczych oraz innych dokumentów (również w formie elektronicznej) pozyskanych w ramach współpracy z jednostkami archiwistycznymi,
 • prowadzenie bieżącego przeglądu materiałów archiwalnych złożonych w składnicach dokumentów tekstowych i kartograficznych wraz z kontrolą zgodności miejsca ich przechowywania określonego w bazie danych,
 • dbanie o prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji, prowadzenie bieżącego przeglądu pomieszczeń składnic, dokonywanie niezbędnych napraw dokumentów, monitorowanie systemu napowietrzania i nawilżania,
 • w oparciu o zgromadzoną dokumentację oraz informacje pozyskane z innych źródeł, uczestniczenie w procesie tworzenia kart zespołów archiwalnych, zawierających podstawowe dane o zakładach górniczych oraz rodzaju i zakresie przejętych z nich dokumentacji,
 • prowadzenie współpracy z archiwami państwowymi, muzeami i innymi placówkami posiadającymi dokumenty i informacje o działalności górniczej prowadzonej na terenie Polski,
 • współdziałanie z archiwum zakładowym WUG w zakresie przygotowywania, przekazywania i innymi sprawami związanymi z dokumentami wytwarzanymi w ramach działalności Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej,
 • sporządzanie sprawozdania ze stanu i ilości posiadanych zespołów archiwalnych (dokumentacji zlikwidowanych zakładów górniczych), jednostek i podjednostek archiwalnych (dokumentów i ich części lub tomów).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o specjalności archiwistyka lub zarządzanie dokumentacją współczesną
 • staż pracy: 2 lata (powyżej) w administracji lub archiwach
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie gromadzenia, archiwizacji i udostępniania dokumentacji mierniczo-gelogicznej
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakresie jej wytwarzania i postępowania z nią po likwidacji zakładów górniczych
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz znajomość procedury administracyjnej
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym biegła znajomość pakietu biurowego Office oraz programów – Access, AutoCAD
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Skuteczna komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Kurs obsługi programów – Acces, AutoCAD, Excel, (ukończony)
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 2 lat stażu pracy w administracji lub archiwach (np. zaświadczenia pracy, świadectwa pracy, zakresy czynności itp.)
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursu obsługi programów - Acces lub AutoCAD lub Excel
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (certyfikaty, wpis w indeksie, suplement dyplomu, itp.)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.12.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wyższy Urząd Górniczy
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice
  Oferty, w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Oferta pracy – AD/spec./5",
  należy wysyłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych i dodatkowych - analiza dokumentów;
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy;
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu czynności na komputerze;
- sprawdzenie kompetencji: samodzielność i inicjatywa, skuteczna komunikacja, myślenie analityczne - wywiad kompetencyjny,
- sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-18-20.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3432

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Udostępnił: Aleksandra Jochemczyk

Komórka organizacyjna: Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 23.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×