Archiwum Państwowe w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 62613ARCHIWALNE z dnia 21.03.2020 r.

 • Oferty do
  01

  kwietnia

  2020

 • Wymiar etatu
  1/2
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

do spraw: ochrony informacji niejawnych oraz do spraw obronnych

Dział Administracyjno-GospodarczyMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Katowicach
ul. Józefowska 104
40-145 Katowice

WARUNKI PRACY

- praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej
- praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
- koordynowanie działań z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz spraw obronnych w Archiwum Państwowym w Katowicach wraz z oddziałami zamiejscowymi
- wystąpienia publiczne związane z prowadzeniem szkoleń dla pracowników związanych z w/w
zagadnieniami
- praca w terenie, okresowo praca poza siedzibą urzędu (wyjazdy)
- praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
- konieczność poruszania się między kondygnacjami, brak dźwigu osobowego
- brak specjalistycznych urządzeń, umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym

ZAKRES ZADAŃ

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego
 • Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie (w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego) i nadzorowanie jego realizacji
 • Prowadzenie kancelarii dokumentacji niejawnej
 • Nadzorowanie obiegu dokumentów niejawnych w jednostce organizacyjnej, udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa
 • Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej
 • Opracowywanie stosownych procedur w zakresie przygotowania budynków i terenu wokół nich na wypadek konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej
 • Przygotowanie załogi do działań w okresie klęsk żywiołowych oraz na wypadek zagrożeń i działań zbrojnych
 • Utrzymanie stałego kontakt z WKU do których należą pracownicy Archiwum pod względem przynależności mobilizacyjnej
 • Czuwanie nad realizacją reklamacji i odroczeń osób niezbędnych do funkcjonowania Archiwum w odpowiednich sytuacjach kryzysowych
 • Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka
 • Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne
 • Współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przeprowadzaniu poszerzonych postępowań sprawdzających wobec pracowników Archiwum
 • Sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem, użytkowaniem, konserwacją i ewidencją sprzętu obrony cywilnej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW lub SKW
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego
 • Znajomość przepisów dotyczących spraw obronnych
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Umiejętność redagowania informacji, procedur i instrukcji
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Samodzielność, odporność na stres
 • Zgoda na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe wojskowe, administracyjne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze związanym z ochroną informacji niejawnych i obronnością
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”
 • Szkolenia specjalistyczne z zakresu obrony cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Komunikatywność, dokładność, sumienność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.04.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Katowicach
  ul. Józefowska 104
  40-145 Katowice
  z dopiskiem - „oferta zatrudnienia - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 32 208 78 01/02, e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.p
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 208 78 16, e-mail: promocja@katowice.ap.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy dostarczać wyłącznie w formie pisemnej - listownie lub osobiście.
Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni do naboru zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 1 500,00 zł
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień/maj 2020 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 2087894

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1412

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Archiwum

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Katowicach

Udostępnił: Barbara Sterkowicz

Komórka organizacyjna: Dział administracyjno-gospodarczy

Wprowadzono: 21.03.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×