Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 47498ARCHIWALNE z dnia 15.05.2019 r.

 • Oferty do
  15

  lipca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

nadinspektor zakładów górniczych

do spraw: górniczych wyciągów szybowych

SUGMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Specjalistyczny Urząd Górniczy
ul. Obroki 87
40-833 Katowice

WARUNKI PRACY

Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie), narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu, narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą, częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
Sposób wykonywania zadań: pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach, przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych, przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia, częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadza kontrole górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45° w wyrobiskach górniczych, w wyrobiskach podziemnych zakładach górniczych, dokonuje analizy stanu zagrożeń oraz stosowanej profilaktyki, wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora.
 • Przeprowadza czynności związane z oddaniem do ruchu podstawowych maszyn i urządzeń zakładu górniczego w zakresie swojej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji administracyjnych w powyższym zakresie.
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania stanowiska dyrektora Urzędu.
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach górniczych, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości wraz z przygotowaniem projektów orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Opracowuje roczne plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencję zakłądów górniczych oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie posiadanej specjalności technicznej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym lub automatyki
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat jako osoba dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej - maszyny i urządzenia dołowe lub górnicze wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych lub podmiocie wykonującym czynności w ruchu zakładu górniczego lub w organach nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej - maszyny i i urządzenia dołowe lub górnicze wyciągi szybowe lub w jednostce naukowo-badawczej w dziedzinie napędy elektryczne, urządzenia sygnalizacji szybowej w górniczych wyciągach szybowych
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej – maszyny i urządzenia dołowe lub górnicze wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, oraz ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych, umiejętność obsługi komputera..
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
 • Stwierdzone kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu elektrycznym lub automatyki
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok jako kierownik działu energomechanicznego lub kierownik działu energomechanicznego ds. obiektów podstawowych lub jako osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej - maszyny i urządzenia dołowe lub górnicze wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych lub podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego
 • Specjalistyczne przeszkolenie w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej lub górnicze wyciągi szybowe
 • Stwierdzone kwalifikacje kierownika działu energomechanicznego lub kierownika działu energomechanicznego ds obiektów podstawowych w podziemnych zakładach górniczych
 • Studia podyplomowe w zakresie transportu pionowego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Świadectwo kwalifikacji osoby dozoru wyższego.
 • Potwierdzenie posiadania kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego przeszkolenia w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej lub górnicze wyciągi szybowe.
 • Stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu energomechanicznego lub kierownika działu energomechanicznego ds. obiektów podstawowych w podziemnych zakładach górniczych.
 • Zaświadczenia pracy dokumentujące przebieg zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach .
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.07.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Specjalistyczny Urząd Górniczy
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wug.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: nie udostępnia się
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko ..............., ogłoszenie numer...." (wpisać numer ogłoszenia). Oferty można składać osobiście w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty - termin uważa się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 par. 5 Kpa. Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych lub otrzymane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Do sprawdzenia wiedzy przeprowadzony zostanie test wiedzy. Do sprawdzenia umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu czynności obejmujących MS Office Word 2003. Do sprawdzenia doświadczenia zawodowego przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.Liczba odwiedzin: 1112

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach

Udostępnił: Dorota Hadryan

Komórka organizacyjna: starszy specjalista ds. prawnych

Wprowadzono: 15.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×