Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 33470ARCHIWALNE z dnia 05.09.2018 r.

 • Oferty do
  19

  września

  2018

 • Wymiar etatu
  1,00
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy asystent w inspektoracie

do spraw: ochrony zdrowia konsumenta

w zespole ds. bezpieczeństwa żywnościMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
40-585 Katowice
ul. Brynowska 25a

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa realizowana w siedzibie Inspektoratu, wyjazdy służbowe, uczestnictwo w kontrolach w podmiotach i innych urzędach Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Praca przy monitorze ekranowym, nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, narzędzia pracy- komputer, drukarka, faks, kserokopiarka, niszczarka. Stanowisko pracy na drugiej kondygnacji w budynku trzykondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu. Praca jest świadczona w budynkach WIW nie przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych- bariery architektoniczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia konsumenta w zakresie nadzoru nad zakładami Rolniczego Handlu Detalicznego
 • Uczestnictwo w kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie prowadzenia nadzoru nad ochroną zdrowia konsumenta
 • Uczestnictwo w prowadzeniu szkoleń dla Powiatowych Lekarzy Weterynarii w celu poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia konsumenta

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość prawa weterynaryjnego i administracyjnego
 • zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność doskonalenia zawodowego
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • otwartość na zmiany
 • rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność efektywnej komunikacji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie prawa wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.09.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
  40-585 Katowice
  ul. Brynowska 25a

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25 a, 40- 585 Katowice
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Krzysztof Lach, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25 a, 40- 585 Katowice, tel. 32 42 88 659, email: iodo@katowice.wiw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu oferty do urzędu ), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia, życiorys (CV) list motywacyjny oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu.
Oferty niekompletne oraz uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 42 88 625.Liczba odwiedzin: 2120

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Udostępnił: Beata Kaszyca-Szyndler

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Administracyjnych

Wprowadzono: 05.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×