Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 38836ARCHIWALNE z dnia 30.11.2018 r.

 • Oferty do
  14

  grudnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1,00
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

do spraw: mikrobiologii spożywczej

Zakład Higieny Weterynaryjnej w KatowicachMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach , ul. Brynowska 25 a , 40-585 Katowice

WARUNKI PRACY

Praca w laboratorium w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30- 15:30. Praca z materiałem potencjalnie chorobotwórczym wymagająca okresowej pracy w soboty, niedziele i święta. Obsługa komputera powyżej 4 godz. Praca przy monitorze ekranowym , nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, narzędzia pracy – komputer , urządzenia pomiarowo – badawcze oraz wyposażenie pomocnicze , odczynniki chemiczne. Pracownia Mikrobiologii Spożywczej znajduje się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych: brak windy , podjazdów, brak odpowiedniej szerokości drzwi, konieczność pokonania schodów. Praca jest świadczona w budynkach WIW nie przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych- bariery architektoniczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowanie próbek z żywności pochodzenia zwierzęcego, próbek środowiskowych i sanitarnych do badań
 • wykonywanie posiewów i przesiewów mikrobiologicznych przegotowywanych próbek do badań
 • przygotowywanie pożywek i odczynników niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania badań
 • monitorowanie pracy urządzeń laboratoryjnych i prowadzenie na bieżąco zapisów technicznych w kartach badań oraz kartach pracy urządzeń.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie o kierunku biologicznym
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • kultura osobista
 • chęć stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych
 • obsługa komputera

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach , ul. Brynowska 25 a , 40-585 Katowice

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Sląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach , ul. Brynowska 25 a , 40-585 Katowice
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach , ul. Brynowska 25 a , 40-585 Katowice , email : iodo@katowice.wiw.gov.pl, tel. 32 42 88 659
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu oferty do urzędu ), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia, życiorys (CV) list motywacyjny oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu.
Oferty niekompletne oraz uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 42 88 625.

Liczba odwiedzin: 1625

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Udostępnił: Beata Kaszyca-Szyndler

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Administracyjnych

Wprowadzono: 30.11.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×