Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 52427ARCHIWALNE z dnia 12.08.2019 r.

 • Oferty do
  26

  sierpnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i KartograficznejMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice

WARUNKI PRACY

Kontakty zewnętrzne z geodetami (powiatowi, miejscy, gminni) w celu przeprowadzania konsultacji, udzielania i uzyskiwania informacji, wyjaśniania wątpliwości w prowadzonych sprawach. Kontakty zewnętrzne z klientami Urzędu, uprawnionymi geodetami, wykonawcami w celu udzielania informacji i wyjaśnień oraz uzupełniania materiału dowodowego. Zagrożenie korupcją. Praca zarówno stacjonarna w biurze, jak i w terenie w związku z przeprowadzanymi kontrolami. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokojach biurowych na III piętrze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy (praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie). Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacji ewidencji gruntów i budynków, prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w celu oceny prawidłowości wykonywania tych zadań oraz zgodności z przepisami prawa i standardami geodezyjnymi.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg na działalność geodetów uprawnionych w celu zbadania ich zasadności oraz przygotowania projektów odpowiedzi na skargę lub projektów wniosków do Rzecznika dyscyplinarnego o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I oraz II instancji dotyczących odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych w celu przygotowania projektów decyzji.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w celu zbadania ich zasadności oraz przygotowania projektów odpowiedzi na skargę lub wniosek.
 • Przeprowadzanie kontroli w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w celu oceny zgodności wykonywania prac z przepisami prawa i standardami geodezyjnymi.
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje ostateczne Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (ŚWING) w celu odniesienia się do zarzutów podniesionych w skargach i zaprezentowania w odpowiedziach stanowiska ŚWING w danej sprawie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata na stanowiskach związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • szczególne uprawnienia: uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie : 1. geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz 2. rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawniczych
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami oraz Prawa budowlanego w zakresie spraw dot. geodezji i kartografii
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość języków obcych: język rosyjski lub język niemiecki na poziomie podstawowym
 • znajomość języka do transferu danych geograficznych GML
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień: uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie : 1. geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz 2. rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawniczych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.08.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pok 161, parter
  40 - 032 Katowice z dopiskiem "Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub iod@katowice.uw.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych: czas realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji w zakresie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata

Uprawnienia:

·        prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

·        prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

·        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o służbie cywilnej

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/index.html (wzory oświadczeń) oraz w linku pod ogłoszeniem.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796.


WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 657

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Udostępnił: Anna Garbacz

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Budżetowe

Wprowadzono: 12.08.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×